W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2012r.

1) Uchwała Nr 123/XVI/2012 w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Gostynin

2) Uchwała Nr 124/XVI/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gostynin.

3) Uchwała Nr 125/XVI/2012 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu.

4) Uchwała Nr 126/XVI/2012 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu.

5) Uchwała Nr 127/XVI/2012 w sprawie utworzenia Integracyjnego Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie.

6) Uchwała Nr 128/XVI/2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 117/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 110/XIV/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatkowych.

7) Uchwała Nr 129/XVI/2012 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 118/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 108/XiV/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok .

8) Uchwała Nr 130/XVI/2012 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Gostynin Nr 121/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011r .

        załącznik nr 1 ;     załącznik nr 1.1

9) Uchwała Nr 131/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012 .

          Uzasadnienie ;       Załącznik

10) Uchwała Nr 132/XVI/2012 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2012 rok .

      załącznik nr 1 ;   załącznik nr 2 ;     załącznik nr 3 ;     załącznik nr 4 ;    załącznik nr 5.

11) Uchwała Nr 133/XVI/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostynin na 2012 rok.

12) Uchwała Nr 134/XVII/2012 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie .

13) Uchwała Nr 135/XVII/2012 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze .

14) Uchwała Nr 136/XVII/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Gostynin do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

15) Uchwała Nr 137/XVII/2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Matusiakowi - pełniącemu obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do wykonywania zadań, wynikających z Projektu systemowego "Można inaczej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2014, Priorytet VII, działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

16) Uchwała Nr 138/XVII/2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Matusiakowi - pełniącemu obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. "Ścieżka do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

17) Uchwała Nr 139/XVII/2012 w sprawie przyjęcia zmiany "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w Gminie Gostynin w latach 2008-2032:, przyjętego Uchwałą Nr 101/XX/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 21 lipca 2008r .

     załącznik nr 1 ;

18) Uchwała Nr 140/XVII/2012 w sprawie wykupu działki nr 20/3 o pow. 0,1940 ha położonej na terenie wsi Lucień gm. Gostynin z przeznaczeniem na utworzenie ogólnodostępnego parku.

19) Uchwała Nr 141/XVII/2012 w sprawie zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

20) Uchwała Nr 142/XVII/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

21) Uchwała Nr 143/XVII/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków.

22) Uchwała Nr 144/XVII/2012 w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).

23) Uchwała Nr 145/XVII/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 109/XIV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

24) Uchwała Nr 146/XVII/2011 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

25) Uchwała Nr 147/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2011 .

                załącznik

26) Uchwała Nr 148/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Gostynin w 2012 roku.

27) Uchwała Nr 149/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011 .

                załącznik

28) Uchwała Nr 150/XVIII/2012 w sprawie przystąpienia do Programu profilaktyki raka szyjki macicy na 2012 rok .

29) Uchwała Nr 151/XVIII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

30) Uchwała Nr 152/XVIII/2012 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących działkę nr 406 o pow. 0,19 ha we wsi Krzywie gm. Gostynin .

31) Uchwała Nr 153/XVIII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012 .

  Uzasadnienie ;    załącznik 1 ;    załącznik 2.

32) Uchwała Nr 154/XIX/2012 Rady Gminy Gostynin w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku .

Uzasadnienie ;   Załącznik nr 1 ;    Załącznik nr 2.

33) Uchwała Nr 155/XIX/2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Dołęga - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do wykonywania zadań, wynikających z Projektu systemowego "Można inaczej ", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1.

34) Uchwała Nr 156/XIX/2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Dołęga - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do podjęcia działań i podpisywania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. "Ścieżka do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego .

35) Uchwała Nr 157/XIX/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 35/6 o pow. 0,22 ha położoną na terenie wsi Skrzany oraz upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Skrzanach umowy użyczenia w/w  nieruchomości.

36) Uchwała Nr 158/XIX/2012 w sprawie podpisania Umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Gostynin a miastem Burgkunstadt w Niemczech.

          Załącznik nr 1.

37) Uchwała Nr 159/XIX/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Gospodarczego Gminy Gostynin na lata 2012-2015 .

           Załącznik  nr 1.

38) Uchwała Nr 160/XIX/2012 w sprawie przyjęcia zmiany "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest obiektów zlokalizowanych w Gminie Gostynin w latach 2008-2032", przyjętego Uchwałą Nr 101/XX/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 21 lipca 2008r .

         Załącznik nr 1.

39) Uchwała Nr 161/XIX/2012 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących część działki nr 25/4 o pow. 0,60 ha we wsi Skrzany gm. Gostynin.

40) Uchwała Nr 162/XIX/2012 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących działki nr 366 i 308/3 o powierzchni łącznej 6,92 ha we wsi  Strzałki gm. Gostynin.

41) Uchwała Nr 163/XIX/2012 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących działkę nr 78  o pow. 0,10 ha we wsi Rumunki gm. Gostynin.

42) Uchwała Nr 164/XIX/2012  Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012.

     Uzasadnienie ;       Załącznik .

43) Uchwała Nr 165/XX/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

44) Uchwała Nr 166/XX/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

45) Uchwała Nr 167/XX/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 155/XIX/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Dołęga - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do wykonania zadań, wynikających z Projektu systemowego "Można inaczej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

46) Uchwała Nr 168/XX/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 156/XIX/2012 Rady Gminy Gostynin z 30 kwietnia 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Dołęga - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. "Ścieżka do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

47) Uchwała Nr 169/XX/2012 w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pn. "Teraz Ty Seniorze!" na przeprowadzenie warsztatów dla osób w wieku 60+, zamieszkujących w gminie Gostynin .

48) Uchwała Nr 170/XX/2012 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gostynin do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn."Wiedza strażaka szansą do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

49) Uchwała Nr 171/XX/2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego gruntów rolnych stanowiących działkę nr 143/1 o pow. 0,10 ha we wsi Bielawy gm. Gostynin .

50) Uchwała Nr 172/XX/2012 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Gostynin Nr 121/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

Załącznik 1Załącznik 1.1 ;

Załącznik 2 ; Załącznik 2.1Załącznik 2.2 ;    Załącznik 2.3 ;   Załącznik 2.4 ;

51) Uchwała Nr 173/XX/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012

Uzasadnienie ;     Załączniki ;

52) Uchwała Nr 174/XX/2012 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w latach 2012-2013.

53) Uchwała Nr 175/XXI/2012 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących działki: nr 38 o pow. 0,64 ha we wsi Baby Górne oraz 29/1, 17/11 i 66/1 o pow. łącznej 0,63 ha we wsi Jastrzębia gm. Gostynin .

54) Uchwała Nr 176/XXI/2012 w sprawie opinii dot. zmiany rodzaju miejscowości Mniszek, części wsi Kiełpieniec na Mniszek, osada .

55) Uchwała intencyjna Nr 177/XXI/2012 w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępnienia boiska przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie z siedzibą w Stefanowie na działce o nr ewid. 10/6 Gmina Gostynin.

56)  Uchwała intencyjna Nr 178/XXI/2012 w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępnienia terenu rekreacyjnego na działce o nr ewid. 116 w Bierzewicach Gmina Gostynin.

57) Uchwała Nr 179/XXI/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 90/X/93, określającej zasady usytuowania  na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych .

58) Uchwała 180/XXI/2012 w sprawie uchwalenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie uchwalonego Uchwałą nr 134/XVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2012r.

59) Uchwała Nr 181/XXI/2012 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012.

      Uzasadnienie ,          Załącznik nr 1 ;      Załącznik nr 2.

60) Uchwała Nr 182/XXII/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 174/XX/2012 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w latach 2012-2013 .

61) Uchwała Nr 183/XXIII/2012 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego .

62) Uchwała Nr 184/XXIII/2012 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów komunalnych stanowiących część działki nr 178/4 o pow. 0,0018 ha we wsi Leśniewice gm. Gostynin.

63) Uchwała Nr 185/XXIII/2012 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 1 roku gruntów rolnych stanowiącej działkę nr 25/1 o pow. 0,9097 ha we wsi Skrzany gm. Gostynin .

64) Uchwała Nr 186/XXIII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 208/1 o pow. 0,13 ha położoną na terenie wsi Feliksów oraz upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Feliksowie umowy użyczenia w/w nieruchomości.

65) Uchwała Nr 187/XXIII/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na trenie Gminy Gostynin oraz w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 228/XXXVIII/2010 z dnia 19 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin.

66) Uchwała Nr 188/XXIII/2012 w sprawie zmiany Uchwały 66/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

67) Uchwała Nr 189/XXIII/2012 w sprawie zlecania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyninie .

68) Uchwała Nr 190/XXIII/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gostynin na lata 2012 - 2015 .

69) Uchwała Nr 191/XXIII/2012 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012.

          Uzasadnienie;             Załącznik .

70) Uchwała Nr 192/XXIV/2012 w sprawie podziału Gminy Gostynin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

         Załącznik nr 2 ;               Załącznik nr 4

 

71) Uchwała Nr 193/XXIV/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za okres: 01.01.2012 do 30.06.2012 .

              Załącznik nr 1 .

72) Uchwała Nr 194/XXIV/2012 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Gostynin Nr 121/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

Załącznik nr 1 ;                  Załącznik nr 1(1);

Załącznik nr 2 ;                  Załącznik nr 2(1);

Załącznik nr 3 ;                 ;

Załącznik a ;      Załącznik b ;    Załącznik c .

73) Uchwała Nr 195/XXIV/2012 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012 ;

    Uzasadnienie ;     Załącznik

74) Uchwała Nr 196/XXV/2012 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gostynin do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gostyninie .

75) Uchwała Nr 197/XXV/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Gorzewo i Klusek .

       Załącznik nr 1 .

76) Uchwała Nr 198/XXVI/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2013 .

77) Uchwala Nr 199/XXVI/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

78) Uchwała Nr 200/XXVI/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2013r. na obszarze Gminy Gostynin.

79) Uchwała Nr 201/XXVI/2012 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gostynin oraz zwolnień w tym podatku na 2013 rok.

80) Uchwała Nr 202/XXVI/2012 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Gostynin Nr 121/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

Uzasadnienie ;

Załącznik nr 1 ; Załącznik nr 1.1 ;

Załącznik nr 2 ;

Załącznik nr 3 ;

Załącznik a ;

Załącznik b ;

Załącznik c ;

81) Uchwała Nr 203/XXVI/2012 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012.

Załącznik 1 ;

Załącznik 2 ;

82) Uchwała Nr 204/XXVI/2012 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowego warunki jego funkcjonowania.

Załącznik ;

83) Uchwała nr 205/XXVI/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin .

Załącznik ;

84) Uchwała Nr 206/XXVI/2012 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Załącznik ;

85) Uchwała Nr 207/XXVI/2012 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych .

Załącznik .

86) Informacja w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego .

87) Uchwała Nr 208/XXVII/2012 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Gostynin Nr 121/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin .

Uzasadnienie ;

Załącznik 1 ;

Załącznik 2 ;

Załącznik a ;

Załącznik c .

88) Uchwała Nr 209/XXVII/2012 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012 .

Uzasadnienie ;

Załącznik 1 ;

Załącznik 2 ;

Załącznik 2a ;

Załącznik 2b ;

Załącznik 3 ;

Załącznik 4 ;

Załącznik 5 ;

Załącznik 6 ;

Załącznik 7 .

89) Uchwała Nr 210/XXVII/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin .

Objaśnienie ;

Załącznik 1 ;

Załącznik 2 ;

Załącznik 2.2 ;

Załącznik 2.3 ;

Załącznik a ;

Załącznik b ;

Załącznik c .

90) Uchwała Nr 211/XXVII/2012 Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2013.

Uzasadnienie ;

Załącznik 1 ;

Załącznik 2 ;

Załącznik 2a ;

Załącznik 2b ;

Załącznik 3 ;

Załącznik 4 ;

Załącznik 5 ;

Załącznik 6 ;

Załącznik 7 ;

Załącznik 8 ;

Załącznik 9 ;

Załącznik 10 .

91) Uchwała Nr 212/XXVII/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin .

92) Uchwała Nr 213/XXVII/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie .

93) Uchwała Nr 214/XXVII/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2013.

94) Uchwała Nr 215/XXVII/2012 w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gostynin .

95) Uchwała Nr 216/XXVII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy na lokale użytkowe w Lucieniu 55 i Józefkowie 19b.

96) Uchwała Nr 217/XXVII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy w Lucieniu 55 - Punkt Apteczny .

97) Uchwała Nr 218/XXVII/2012 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące parków krajobrazowych .

98) Uchwała Nr 219/XXVII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostynin na 2013 rok.

Załącznik 1 .

99) Uchwała Nr 220/XXVII/2012 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2013 rok .

Załącznik 1 ;

Załącznik 2 ;

Załącznik 3 ;

Załącznik 4 ;

Załącznik 5 ;

 

 

Załączniki

Uzasadnienie doc, 27 kB
Uzasadnienie doc, 41 kB
Załącznik 1 pdf, 4.16 MB
Załącznik 1.1 pdf, 6.36 MB
Załącznik 2 pdf, 3.31 MB
Załącznik 2.1 pdf, 1.35 MB
Załącznik 2.2 pdf, 3.24 MB
Załącznik 2.3 pdf, 2.97 MB
Uzasadnienie doc, 27 kB
Załączniki xls, 45 kB
Załącznik a pdf, 1.63 MB
Załącznik b pdf, 932 kB
Załącznik c pdf, 1.03 MB
Uzasadnienie pdf, 499 kB
Załącznik a pdf, 2.26 MB
Załącznik b pdf, 464 kB
Załącznik c pdf, 996 kB
Załącznik odt, 27 kB
Załącznik doc, 39 kB
Załącznik doc, 38 kB
Załącznik pdf, 295 kB
Uzasadnienie pdf, 371 kB
Załącznik 1 pdf, 7.05 MB
Załącznik 2 pdf, 1.16 MB
Załącznik a pdf, 1.76 MB
Załącznik c pdf, 1.02 MB
Uzasadnienie pdf, 405 kB
Załącznik 1 pdf, 206 kB
Załącznik 2 pdf, 286 kB
Załącznik 3 pdf, 192 kB
Załącznik 4 pdf, 247 kB
Załącznik 5 pdf, 450 kB
Załącznik 6 pdf, 171 kB
Załącznik 7 pdf, 181 kB
Objaśnienie pdf, 3.59 MB
Załącznik 1 pdf, 4.73 MB
Załącznik 2 pdf, 1.1 MB
Załącznik a pdf, 1.41 MB
Załącznik b pdf, 769 kB
Załącznik c pdf, 871 kB
Uzasadnienie pdf, 542 kB
Załącznik 1 pdf, 283 kB
Załącznik 2 pdf, 198 kB
Załącznik 3 pdf, 171 kB
Załącznik 4 pdf, 170 kB
Załącznik 5 pdf, 164 kB
Załącznik 6 pdf, 151 kB
Załącznik 7 pdf, 354 kB
Załącznik 8 pdf, 209 kB
Załącznik 9 pdf, 206 kB

Powiadom znajomego