W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Wróć

2010 r.

1 ) Uchwała Nr 222/XXXVIII/2010 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Gostynin na rok 2010.

            załącznik

2) Uchwała Nr 223/XXXVIII/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

3) Uchwała Nr 224/XXXVIII/2010 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2010".

4) Uchwała Nr 225/XXXVIII/2010 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących działkę nr 374 o pow. 0,85 ha we wsi Krzywie gm. Gostynin.

5) Uchwała Nr 226/XXXVIII/2010 w sprawie przystąpienia Gminy Gostynin do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6) Uchwała Nr 227/XXXVIII/2010 w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2010-2013.

               załącznik

7) Uchwała Nr 228/XXXVIII/2010 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie  usług w zakresie czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin.

8) Uchwała Nr 229/XXXVIII/2010 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.

               załącznik

9) Uchwała Nr 230/XXXVIII/2010 w sprawie nawiązania partnerstwa pomiędzy Gminą Gostynin a Miastem Burgkunstadt.

                załącznik

10) Uchwała Nr 231/XXXVIII/2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gostynin na rok 2010.

11) Uchwała w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Strzałki  i części wsi Osada.

             załącznik

12) Uchwała Nr 233/XL/2010 w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Gostynin za 2009 rok.

13) Uchwała Nr 234/XL/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2009 .

14) Uchwała Nr 235/XL/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 23 kwietnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin za rok 2010.

             załącznik

15) Uchwała Nr 236/XL/2010 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 26, 27, 35 i 36 o łącznej pow. 078 ha we wsi Klusek, gm. Gostynin.

16) Uchwała Nr 237/XL/2010 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej cześć działki nr 257 o pow. 1125m2 (droga) we wsi Bierzewice gm. Gostynin.

17) Uchwała Nr 238/XL/2010 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 110 o pow. 0,80 ha we wsi Józefków, gm. Gostynin.

18) Uchwała Nr 239/XL/2010 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin dla wyznaczonych obszarów

19) Uchwała Nr 240/XL/2010 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku .

20) Uchwała Nr 241/XLI/2010 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku .

21) Uchwała Nr 242/XLII/2010 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2010.

     załącznik

22) Uchwała Nr 243/XLII/2010 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczki długoterminowej oraz kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

23) Uchwała Nr 244/XLII/2010 w sprawie umieszczenia w planie gospodarczym na rok 2014 i lata następne inwestycji polegającej na skanalizowaniu wsi Huta Zaborowska .

24) Uchwała Nr 245/XLII/2010 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 1 roku i 3 miesięcy gruntów rolnych stanowiących działkę nr 25/1 o pow. 0,9097 ha we wsi Skrzany gm. Gostynin.

25) Uchwała Nr 246/XLII/2010 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

26) Uchwała Nr 247/XLII/2010 w sprawie przyjęcia uzupełnienia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w Gminie Gostynin w latach 2008-2032"

            załącznik nr 1 ;           załącznik nr 2;           załącznik nr 3 .

27) Uchwała Nr 248 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczek długoterminowych oraz kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

28) Uchwała Nr 249/XLIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 czerwca 2010 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2010 .

29) Uchwała Nr 250/XLIV/2010 w sprawie określenia zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin .

30) Uchwała Nr 251/XLIV/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 2 lipca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2010 .

31) Uchwała Nr 252/XLIV/2010 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

32) Uchwała Nr 253/XLIV/2010 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 1 roku gruntów stanowiących część działki nr 112 o pow.  30 m2 we wsi Lucień gm. Gostynin.

33) Uchwała Nr 254/XLIV/2010  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu oraz Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

34) Uchwała Nr 255/XLV/2010 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2010 .

35) Uchwała Nr 256/XLV/2010 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

36) Uchwała Nr 257/XLV/2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 45/2 o pow. 0,1500 ha we wsi Marianów Lucieński gm. Gostynin na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu.  

37) Uchwała Nr 258/XLV/2010 w sprawie zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedawany na rzecz najemcy lokal mieszkalny .

38) Uchwała Nr 259/XLV/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.

39) Uchwała Nr 260/XLV/2010 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 1 roku gruntów rolnych stanowiącej działkę nr 38 o pow. 0,64 ha we wsi Baby Górne oraz działki nr 29/1, 17/11 i 66/1 o pow. łącznej 0,63 ha we wsi Jastrzębia gm. Gostynin.

40) Uchwała Nr 261/XLV/2010 w sprawie określenia procedury konsultacji społecznych, dotyczących Programów Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

41) Uchwała Nr 262/XLV/2010 w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu "Przebudowa drogi gminnej Gostynin - Nagodów - Rumunki"

42) Uchwała Nr 263/XLVI/2010 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2010.

            załącznik

43) Uchwała Nr 264/XLVI/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin .

44) Uchwała Nr 265/XLVI/2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Gostynin i jednostek organizacyjnych Gminy Gostynin, mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

45) Uchwała nr 266/XLVI/2010 w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr 155/XXVIII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 marca 2009r. dotyczącego regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw; zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

46) Uchwała Nr 267/XLVI/2010 w sprawie wykupu działek nr 97/1, 97/2, 98/1, 100/14, 100/15 i 103/1 o powierzchni łącznej 0,4236 ha położonych na terenie wsi Zuzinów gm. Gostynin z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych.

47) Uchwała Nr 268/XLVI/2010 w sprawie wykupu działki nr 150 o pow. 0,01 ha położonej na terenie wsi Antoninów gm. Gostynin z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej.

48) Uchwała Nr 269/XLVI/2010 w sprawie nadania imienia "Bohaterów 1 grudnia 1939" dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie .

49) Uchwała Nr 270/XLVI/2010 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Gostynin odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

50) Uchwała Nr 271/XLVI/2010 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 161/XXVIII/2009 z dnia 24 marca 2009 w sprawie uchwalenia Programu Gospodarczego Gminy Gostynin na lata 2009-2013 .

51) Uchwała Nr 272/XLVII/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gostynin .

            załącznik

52) Uchwała Nr 273/XLVII/2010 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2010 .

53) Uchwała Nr 274/XLVIII/2010 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2010

        załącznik nr 1-6 ;         załącznik nr 7

54) Uchwała Nr 275/XLVIII/2010 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gostynin w latach 2010 -2011.

55) Uchwała Nr 276/XLVIII/2010 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2010 -2011.

56) Uchwała Nr 277/XLVIII/2010 w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki Odpadami dla Gminy Gostynin na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016 (aktualizacja) oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko do Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Gostynin na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013 -2016".

        załącznik nr 1;        załącznik nr 2.

57) Uchwała Nr 278/XLVIII/2010 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.

58) Uchwała Nr 279/XLVIII/2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2011 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

59) Uchwała Nr 280/XLVIII/2010 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej w 2011r.

60) Uchwała Nr 281/XLVIII/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

61) Uchwała Nr 282/XLVIII/2010 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków dla odbiorców Gminy Gostynin na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 marca 2011 roku.

62) Uchwała Nr 283/XLVIII/2010 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

63) Uchwała Nr 284/XLVIII/2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Białe, gm. Gostynin dla działek o nr ewid. 153/42, 153/45 do 153/56 przeznaczonego pod zabudowę letniskową.

załącznik nr 1;        załącznik nr 2 ;   załącznik nr 3

64) Uchwała Nr 1/I/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gostynin .

65) Uchwała Nr 2/I/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gostynin.

66) Uchwała Nr 3/II/2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej .

67) Uchwała nr 4/II/2010 w sprawie powołania stałych Komisji Rady oraz jej składów osobowych.

68) Uchwała Nr 5/III/2010  zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Gostynin na rok 2010.

            załącznik nr 1

69) Uchwała Nr 6/III/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gostynin .

70) Uchwała Nr 7/III/2010 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę  nr 44/7 o pow. 0,13 ha położoną w obrębie geodezyjnym Sokołów PGR gm. Gostynin na rzecz OSP w Sokołowie.

 

Załączniki

228 pdf, 255 kB

Powiadom znajomego