W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2008 r.

1) Uchwała Nr 77/XVI/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostynin na rok 2008 .

          załączniki do uchwały.

2) Uchwała Nr 78/XVI/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomani na rok 2008.

         załączniki do uchwały.

3) Uchwała Nr 79/XVI/2008 w sprawie zasad przyznania diet radnym Gminy Gostynin.

4) Uchwała Nr 80/XVI/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom poszczegółnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokości, szcezgółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

           załączniki do uchwały .

5) Uchwała Nr 81/XVI/2008 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostynin na lata 2008 - 2012 .

            załącznik do uchwały .

6) Uchwała Nr 82/XVI/2008 w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Gostynin.

7) Uchwała Nr 83/XVI/2008 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego gruntów komunalnych.

8) Uchwała Nr 84/XVII/2008 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013.

                        załącznik nr 1

9) Uchwała Nr 85/XVII/2008 w sprawie nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.

                            załącznik nr 1

 10) Uchwała Nr 86/XVII/2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Gostynin udziału 3/10 cześci w nieruchomości stanowiącej działki nr 168/1 o pow. 0,0378 ha i nr 169/1 o pow. 0,0293 ha we wsi Bierzewice gm. Gostynin .

11) Uchwała Nr 87/XVII/2008 w sprawie przekazania w użyczenie zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 66 o pow. 0,27 ha we wsi Zaborów Nowy na rzecz OSP.

 12) Uchwała Nr 88/XVII/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.                      

                         załącznik nr 1, 2, 3.

13) Uchwała Nr 89/XVII/2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gostynin na rok 2008 .

                   załącznik nr 1

14) Uchwała Nr 90/XVIII/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gostynin za 2007 rok.

15) Uchwała Nr 91/XVIII/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rrok 2007.

            załącznik nr 1.

16) Uchwała Nr 92/XVIII/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

         załączniki,

17) Uchwała Nr 93/XVIII/2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 46/23 o pow. 0,0527 ha położonej na terenie wsi Bierzewice gm. Gostynin .

18) Uchwała Nr 94/XIX/2008 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Komunalny w Solcu w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

19) Uchwała Nr 95/XIX/2008 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne realizowane w 2008 roku.

20) Uchwała Nr 96/XIX/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.

     załączniki .

21) Uchwała Nr 97/XIX/2008 w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Gostynin.

22) Uchwała Nr 98/XIX/2008 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Gostynin nr 32/VII/2007 z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprwie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostynin.

23) Uchwała Nr 99/XIX/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Gostynin do Fundacji AKTYWNI RAZEM .

załączniki

24) Uchwała Nr 100/XIX/2008 w sprawie spzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 158/1 we wsi Sierakówek gm. Gostynin. 

25) Uchwała Nr 101/XX/2008 w sprawie przyjecia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w Gminie Gostynin w latach 2008 - 2032.

26) Uchwała Nr 102/XX/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Nagodów .

załącznik nr 1

27) Uchwała Nr 103/XX/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr 94/XIX/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Komunalny w Solcu w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

28) Uchwała Nr 104/XX/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Strzałki i części wsi Osada .

załącznik nr1 .

29) Uchwała Nr 105/XX/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i części wsi Aleksandrynów.

załącznik nr 1

30) Uchwała Nr 106/XX/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach publicznych, których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin .

31) Uchwała Nr 107/XX/2008 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin uchwalonego uchwałą Rady Gminy Gostynin nr 68/X/2003 z dnia 9 lipca 2003 roku .

32) Uchwała Nr 108/XX/2008 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Gostynin nr 153/XX/1996 z dnia 27 września 1996 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej w Legardzie.

33) Uchwała Nr 109/XX/2008 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Gostynin nr 311/XXVII/2001 z dnia 29 grudnia 2001 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin dla terenu położonego w obrębie wsi Stanisławów Skrzański, dotyczącego działki o nr ewid. 40/1 oraz częsci działek o nr ewid. 37, 39 i 40/2 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

34) Uchwała Nr 110/XX/2008 w sprawie umieszczenia w planie inwestycyjnym na rok 2012 i lata następne inwestycji polegajacej na skanalizowaniu wsi Miałkówek, Podgórze, Legarda oraz Rybne.

35) Uchwała Nr 111/XX/2008 w sprawie przeznaczenia mienia likwidowanego zakładu budżetowego Zakład Komunalny w Solcu w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

36) Uchwała Nr 112/XX/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Załącznik nr 1 i 2.

37) Uchwała Nr 113/XX/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gostynin .

38) Uchwała Nr 114/XX/2008 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne .

39) Uchwała Nr 115/XXI/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.

      załączniki .

40) Uchwała Nr 116/XXI/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Gostynin .

41) Uchwała Nr 117/XXI/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Klusek.

   załączniki

42) Uchwała Nr 118/XXII/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

               załączniki

43) Uchwała Nr 119/XXII/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Gostynin .

44) Uchwała Nr 120/XXIV/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

załącznik

45) Uchwała Nr 121/XXIV/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej w Legardzie.

46) Uchwała Nr 122/XXIV/2008 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin dla terenu położonego w obrębie wsi Stanisławów Skrzański, dotyczacego działki o nr ewid. 40/1 oraz częsci działek o nr ewid. 37, 39 i 40/2 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

47) Uchwała Nr 123/XXIV/2008 w sprawie nieodpłatnego przyjęcia przez Gminę Gostynin nieruchomości położonych na terenie wsi Górki Drugie, Baby Górne i Dąbrówka gm. Gostynin z przeznaczeniem pod budowę pompowni ścieków.

48) Uchwała Nr 124/XXIV/2008 w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyninie spraw z zakresu przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

49) Uchwała Nr 125/XXV/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

załącznik nr 1

50) Uchwała Nr 126/XXV/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok .

51) Uchwała Nr 127/XXV/2008 w sprwie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2009 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

52) Uchwała Nr 128/XXV/2008 w sprawie średniej ceny sprzedazy drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2009 rok.

53) Uchwała Nr 129/XXV/2008 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w 2009 rok.

54) Uchwała Nr 130/XXV/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok oraz zwolnień przedmiotwoych od tego podatku.

55) Uchwała Nr 131/XXV/2008 w sprawie zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majatkowego na sprzedawany na rzecz najemcy lokal mieszkalny.

56) Uchwała Nr 132/XXV/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostynin dla obszaru cześci wsi Kozice.

załącznik nr 1

57) Uchwała Nr 133/XXV/2008 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008 i 2009r.

58) Uchwała Nr 134/XXV/2008 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gostynin do zaciągania zobowiązań w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Huta Nowa i Zuzinów o łącznej długości L=6146m.

59) Uchwała Nr 135/XXVI/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostynin na rok 2009.

załącznik nr 1 .

60) Uchwała Nr 136/XXVI/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na rok 2009.

załącznik nr 1 .

61) Uchwała Nr 137/XXVI/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw: nagród i innych swiadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wyskości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

załącznik nr 1.

62) Uchwała Nr 138/XXVI/2008 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dz. nr 66/1 o pow. 0,8680 ha we wsi Emilianów.

63) Uchwała Nr 139/XXVI/2008 w sprawie zagospodarowania obiektu po byłej szkole w Skrzanach na potrzeby mieszkaniowe.

64) Uchwała Nr 140/XXVI/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

załącznik nr 1.

65) Uchwała Nr 141/XXVI/2008 w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej likwidacji Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego oraz Pracowni RTG będących jednostkami organizacyjnymi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie ul. Kruk 5.

 

Załączniki

załączniki xls, 48 kB
załączniki doc, 80 kB
załączniki xls, 102 kB

Powiadom znajomego