W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Gostynin na lata 2020-2023

Gostynin, dnia 16.09.2019 r.
G.4120.1.2019


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Gostynin zaprasza do składania ofert cenowych na:

WYKONANIE GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW i GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY GOSTYNIN NA LATA 2020-2023

Zamawiający:
Gmina Gostynin
Ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
NIP:971-065-94-40                   
Tel. 024 236 07 50

Opis przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest:
a)    Wykonanie kompletnej Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Gostynin, w oparciu o wykaz zabytków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
   - Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.),
   - Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., nr 113 poz. 661),
   - Instrukcją opracowania kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków wydanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

b)    Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 – 2023, zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.).

Szczegółowy zakres zamówienia:

a)    Gminna Ewidencja Zabytków:
   - sporządzenie ewidencji zabytków w postaci kart adresowych (GEZ) dla obiektów na terenie Gminy Gostynin zawierających opis, aktualną dokumentację fotograficzną, mapę oraz wskazanie współrzędnych GPS. Gmina posiada część nieaktualnych kart adresowych, które udostępni.
   - wykonanie kart adresowych dla wszystkich zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz zaproponowanych przez Wójta do włączenia do gminnej ewidencji zabytków tzn. zabytków architektury (kościoły, dwory, pałace, domy), stanowisk archeologicznych (także dla tych, dla których nie jest dokładnie określona lokalizacja ), cmentarzy, parków.
   - wykonanie kart adresowych dla kapliczek i krzyży przydrożnych wraz z wykazami.
   - sporządzenie do zbioru kart adresowych tabelarycznych wykazów w układzie adresowym i ewidencyjnym według miejscowości to jest:
   - wykazy zabytków wpisanych do rejestru zabytków;
   - wykazy zabytków znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a nie włączonych do gminnej ewidencji zabytków z podaniem przyczyny;
   - wykazy obiektów nie ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a zaproponowanych przez wójta do włączenia do gminnej ewidencji zabytków;
   - wykazy wszystkich kart adresowych gminnej ewidencji zabytków.
       - wykonanie kwerendy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków;
     - uzyskanie pozytywnej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sporządzonej Gminnej Ewidencji Zabytków (w przypadku braku uzgodnienia, wykonawca zobowiązuje się do poprawy opracowania w celu ostatecznego pozytywnego zaopiniowania);
      - przekazanie 1 egz. Gminnej Ewidencji Zabytków w wersji papierowej (format A4 w kolorze), oprawiony w sposób umożliwiający wypięcie poszczególnych kart adresowych, 1 egz. w formie cyfrowej umożliwiający edytowanie każdej karty adresowej.
     - Nazwa poszczególnych plików w wersji elektronicznej powinna odpowiadać nazewnictwu wersji papierowej kart poszczególnych zabytków oraz sporządzonych wykazów obiektów objętych Gminną Ewidencją Zabytków.

b)    Gminny Program Opieki nad Zabytkami:
   - Opracowanie Gminnego Programu opieki nad Zabytkami;
   - Uzyskanie pozytywnej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
   - Sporządzenie stosownego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem dla Rady Gminy Gostynin, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gostynin na lata 2020-2023;
   - Przekazanie 2 egz. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w formie papierowej (format A4 w kolorze) zaopiniowanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 1 egz. w formie cyfrowej edytowalnej.

Istotne warunki zamówienia:

   - Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać doświadczenie; w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykonali co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
   - wykaz wykonanych usług należy dołączyć do formularza oferty wraz z referencjami lub opiniami potwierdzającymi, że prace zostały wykonane należycie.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 do dnia 15.12.2019 r.

Oferta i oferenci:

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 oraz wykazem wykonanych usług do zapytania ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 wraz z referencjami lub opiniami potwierdzającymi, że prace zostały wykonane należycie.
2. Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
4. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, że będzie związany ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.
6. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz wykazem wykonanych usług do zapytania ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 – do dnia 23.09.2019 do godz. 15.30 – w formie elektronicznej na adres: ug@gminagostynin.pl . Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz dopisek: Oferta dot. „WYKONANIE GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW i GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY GOSTYNIN NA LATA 2020-2023”.
2.  Oferty złożone po tym terminie składaniu ofert zostaną zwrócone.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie bądź mailowo, dodatkowo informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Gostynin.

Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli:
Monika Tyrajska - Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (tel. 24-236-07-68).
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wykaz wykonanych usług, z referencjami lub opiniami potwierdzającymi, że prace zostały wykonane należycie.

Załączniki

Powiadom znajomego