W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Zarządzenie nr 155/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz.1688), art. 37 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz.1113, poz.1463, poz.1506, poz. 1688, poz.1762) oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) i Uchwały Nr 558/LI/2023 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów zabudowanych stanowiących działkę nr ewid. 134/1 o pow. 0,2442 ha i gruntów niezabudowanych stanowiących działkę nr 135/7 o pow. 0,1023 ha położonych na terenie wsi Białe gm. Gostynin zarządzam: 

§ 1.
Ogłosić na dzień 28.12.2023 roku na godzinę 12:00 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gostynin, ujawnionej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 134/1 o pow. 0,2442 ha i 135/7 o pow. 0,1023 ha , obręb Białe, gm. Gostynin, opisanej szczegółowo w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.
Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez jego wywieszenie na okres co najmniej 2 miesięcy na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, opublikowanie wyciągu z ogłoszenia co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Gostynin. 

§ 3.
Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia w dniu 28.12.2023 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na działkach opisanych w § 1. 

§ 4.
Na Przewodniczącego Komisji Przetargowej powołać:
Zastępcę Wójta Gminy Gostynin – Pawła Goliszka

§ 5.
Na członków Komisji Przetargowej powołać: 
1. Marzenę Bulińską
2. Katarzynę Grabowską
3. Jolantę Perlikowską

§ 6.
Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2023r.

Wójta Gminy Gostynin

z dnia 26.10.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E


 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688), oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) – Wójt Gminy Gostynin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 134/1 i 135/7 położone w m. Białe gm. Gostynin, stanowiącej własność Gminy Gostynin.

LP Miejscowość


Nr działki Powierzchnia

działki w ha
Nr księgi

wieczystej
Przeznaczenie nieruchomości Cena

wywoławcza
1. Białe 134/1

135/7
0,2442 

0,1023
PL1G

/00022504/9
Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość podlega miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin, obejmującego obszar części wsi Białe i Antoninów, uchwalonego uchwałą Nr 302/XLVI/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 października 2006r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 258 z dnia 13 grudnia 2006r, poz. 9193), działki nr ewid. 134/1 i 135/7 zlokalizowane we wsi Białe gm. Gostynin, posiadają następujące przeznaczenie:

- tereny usługowe związane z usługami oświaty, kultury i sportu (symbol 3U). Funkcja podstawowa – zabudowa usługowa związana z oświatą, kulturą i sportem. Funkcja uzupełniająca – lokale mieszkalne związane z funkcją podstawową. Obowiązuje zakaz podziału terenu. Ponadto nieruchomość zlokalizowana jest w otulinie Gostynińsko –
Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość jest zabudowana budynkami o charakterze administracyjno-biurowym, oraz budynkiem gospodarczym.
W przeszłości budynki były wykorzystywane na potrzeby szkoły. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej nawierzchnią asfaltową.
800 000,00 zł

cena netto =cena brutto

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Gostynin przy ul. Rynek 26, dnia  28 grudnia 2023 roku o godz. 12.oo  w pokoju nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (10 % ceny wywoławczej) w formie pieniężnej w wysokości 80.000,00 zł.  z podaniem adresu nieruchomości  na dowodzie wpłaty w terminie do 21.12.2023r. 

Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto tut. Urzędu nr 12 1020 3974 0000 5002 0235 9222 w PKO BP. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków.

Uczestnicy przetargu muszą okazać komisji przetargowej przed otwarciem przetargu ważne dowody osobiste, dowody potwierdzające wpłacenie wadium oraz ewentualne pełnomocnictwa do brania udziału w przetargu w imieniu osoby trzeciej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w następujący sposób:

- kwota płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. 

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Gostynin, ul. Rynek 26 w pokoju nr 16, tel. 24 236 07 66. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów. 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin w dniu 26.10.2023 r. Ogłoszenie zamieszcza się także w BIP,  na stronie internetowej gminy www.gminagostynin.pl, oraz w prasie codziennej ogólnopolskiej.


Edmund Zieliński

/-/

Wójt Gminy Gostynin

Załączniki

Powiadom znajomego