W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Formy pomocy

Formy pomocy?

Pomocy udziela się w różnych formach, należą do nich w szczególności:

usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

Do kompetencji Rady Gminy należy określanie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Usługi opiekuńcze mogą być również świadczone również w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

pomoc rzeczowa

Realizowana poprzez udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej. Schronienia udziela się w noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, a przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

pomoc finansowa

Realizowana w postaci świadczeń pieniężnych (zasiłki, renta socjalna, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

pomoc w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego

Osobom i rodzinom udziela się (niezależnie od sytuacji dochodowej) pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego. Osobom i rodzinom może zostać również udzielona pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

Rodzaje świadczeń pieniężnych

Świadczenia pieniężne, to w szczególności:

Zasiłek celowy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej osobie i rodzinie może zostać przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie, w części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży, pogrzebu.

Może zostać również przyznany osobom i rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Świadczenie to może być przyznane zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej.

Zasiłek celowy może być również przyznany w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek okresowy

Może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę,
 • niepełnosprawność,
 • brak możliwości zatrudnienia,
 • brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny,
 • brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Bezzwrotny specjalny zasiłek okresowy lub celowy

Może być przyznany, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego.

Gwarantowany zasiłek okresowy

Przysługuje osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pobieranego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z powodu upływu okresu jego pobierania, a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, jeżeli w dniu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz w okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia z zastrzeżeniem ust. 4d ustawy. Prawo do gwarantowanego zasiłku okresowego nie przysługuje w przypadku upływu okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, do którego osoba uprawniona nabyła prawo w wyniku zaliczenia okresu pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego. Zasiłek przysługuje, jeżeli osoba uprawniona wystąpiła z wnioskiem o jego wypłatę nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, lub 30 dni od dnia otrzymania decyzji urzędu pracy o ustaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Macierzyński zasiłek okresowy

Przysługuje:

  • matce dziecka zajmującej się jego wychowaniem,
  • ojcu dziecka zajmującemu się jego wychowaniem w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka,
  • w okresie pierwszych 4 miesięcy życia dziecka,
  • osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka,
  • osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
  • w okresie pierwszego roku życia dziecka, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu na osobę w rodzinie określonego jako kryterium dochodowe.

Macierzyński zasiłek jednorazowy

Przysługuje matce, na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu, a w razie jej śmierci lub porzucenia dziecka przed pobraniem zasiłku, innym osobom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu na osobę w rodzinie określonego jako kryterium dochodowe.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, polegającej na bezpośredniej, osobistej pielęgnacji i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym, jeżeli dochód rodziny nie przekracza półtora krotności kryterium dochodowego, a dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność wraz z określonymi wskazaniami.

Zasiłek stały nie przysługuje osobie, której dziecko przebywa w całodobowym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniającej opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu i osobie otrzymującej zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne.

Zasiłek stały wyrównawczy

Przysługuje osobie pełnoletniej:

  • samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego,
  • całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego.

Renta socjalna

Przysługuje (niezależnie od dochodu) osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej, przed ukończeniem 25 roku życia, a także w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ośrodek realizuje również inne świadczenia, w tym:

opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne

Świadczenie polegające na opłacaniu w określonych sytuacjach składek na ubezpieczenia społeczne za określone osoby, jeżeli osoby te nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów lub otrzymują emeryturę lub rentę, dzięki czemu osoby te uzyskają w przyszłości prawo do emerytury lub renty.

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz innych osób, stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. z 1997r. Nr 28, póz.153, z późn.zm.).

ustalanie uprawnień i realizacja zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

Osobom, którym te zasiłki nie są wypłacane przez pracodawców, jednostki organizacyjne lub organy - stosownie do art.20 ust. l pkt.10 ustawy z dnia l grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998r. Nr 102, póz.651, z późn. zm.).

pomoc finansową dla kombatantów

Kombatantom i innym osobom uprawnionym (wdowom lub wdowcom - emerytom, rencistom lub inwalidom pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych) może być przyznana doraźna lub okresowa pomoc finansowa.

Kryteria, formy i tryb udzielania pomocy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998r. w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów (Dz. U. Nr 53, póz.334, z późn. zm.)

 

Powiadom znajomego