W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Rozbudowę i dobudowę oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci energetycznej n.n na terenie Gminy Gostynin.

nr sprawy ZP.341/10/2008

                                 OGŁOSZENIE                                  

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

        wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia:  Rozbudowa i dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci energetycznej n.n. na terenie Gminy Gostynin.

Zamawiający – Gmina Gostynin   09 – 500  Gostynin,  ul. Rynek 26, powiat gostyniński, woj. mazowieckie tel (024) 236 – 07 – 52,  tel/fax (024) 236 – 07 – 69   e-mail:  ug@gmina.gostynin.pl

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.uggostynin.bip.org.pl, może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 236 07 69,bezpłatnie.

2. Przedmiotem zamówienia jest:  rozbudowa i dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin w n/w miejscowościach:

1)     Stanisławów ze stacji  S-4 / 289 Osiny,

2)     Zaborów Nowy ze stacji S-4 / 815,

3)     Pomarzanki ze stacji S-4 / 280,

4)     Baby Górne ze stacji S-4 / 977,

5)     Kiełpieniec Skoki ze stacji S-4 / 39,

6)     Helenów ze stacji S-4 / 606,

7)     Rębów ze stacji S-4 / 684,

8)     Sierakówek ze stacji S-4 / 1074,

9)     Białotarsk ze stacji S-4 / 644

10) Klusek ze stacji S-4 / 1110,

11) Strzałki ze stacji S-4 / 1315,

12) Kazimierzów ze stacji S-4 / 608, S-4 / 610, S-4 / 611.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  45232210-7, 45316110-9.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  15.11.2008 roku.

4. Okres wymaganej gwarancji – 36 miesięcy.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

9. . Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

    1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

         - wykażą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają  stosowne kwalifikacje zawodowe - wykształcenie i uprawnienia. Kierownik budowy  musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,  wymagane przepisami  oraz należeć do  właściwej  Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa,

         -  dysponują sprzętem, koniecznym przy realizacji zamówienia

         -  wykażą, że zrealizowali, co najmniej 2 roboty w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli  okres   prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim   rodzajem i  wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.  

           Załączone referencje  muszą potwierdzać, że roboty budowlane zostały wykonane  należycie.

    3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

    4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:

a)     warunek określony w pkt. 1) i 4) musi spełniać każdy z Wykonawców,

b)     warunek określony w pkt 2) i 3) muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do złożonej oferty. Wykonawca, który nie spełnia w/w warunku zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

    1) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające  z art. 22 ust.1 ustawy  Prawo zamówień publicznych,

    2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert

    3) wykaz osób pełniących funkcje techniczne, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami  na  temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień. Kierownik budowy   /Kierownicy robót/ musi posiadać uprawnienia niezbędne  do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami  oraz   należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa.

   4) wykaz robót i referencje potwierdzające zrealizowanie co najmniej 2 robót w okresie   ostatnich pięciu  lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dpowiadających  swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym  przedmiot zamówienia.

      Referencje muszą potwierdzać, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.

 

Do oferty należy załączyć ponadto:

   5) Formularz oferty

   6) Wycenę kosztorysową.

10. Miejsce i termin składania ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek  26  sekretariat , do dnia: 2008.08.07, do  godz.  9:30.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, sala konferencyjna , w dniu: 2008.08.07, o godz. 10:00.

12. Kryteria wyboru:    Cena 100 %.

13. Wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium.

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy : Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

16. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

17. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń, wniosków  oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem fax-u, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie  potwierdza fakt ich otrzymania.

18. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

    w sprawach merytorycznych Edward Kacprzyk  tel. (024) 236 – 07 – 65 ,

19. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu   16.07.2008 r.

Gostynin 16.07.2008 rok

 Do pobrania:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2) Szkice projektowe; załącznik nr 1;   załącznik nr 2załącznik nr 3; załącznik nr 4załącznik nr 5załącznik nr 6załącznik nr 7załącznik nr 8;   załącznik nr 9; załącznik nr 10załącznik nr 11;   załącznik nr 12.

3) Załącznik nr 13 - oświadczenie,

4) Załącznik nr 14 - wykaz osób,

5) Załącznik nr 15 - wykaz robót,

6) Załącznik nr 16 - formularz oferty,

7) Załącznik nr 17 - projekt umowy.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :                        dnia  16.07.2008 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :                                dnia ......08.2008 r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.uggostynin.bip.org.pl,   dnia   16.07.2008 r.

Powiadom znajomego