W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Miałkówek 3, 09-500 Gostynin

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11 i poz. 234) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z 2020 poz. 1698) – Wójt Gminy Gostynin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków i budowli zlokalizowanych na działce, ustanowionego do dnia 5 grudnia 2089 r. na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Lp. Miejscowość i nr działki Powierzchnia działki w ha Nr księgi wieczystej Przeznaczenie nieruchomości Cena wywoławcza Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia
1. Miałkówek dz. 116 7,81 PL1G /00005356/1 Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość  nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin przyjętym Uchwałą Nr 68/X/2003 Rady Gminy Gostynin z dnia 09.07.2003 r. zmienionego Uchwałą Nr 37/VI/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 31.03.2011 r. przedmiotowa działka znajduje się na terenach zabudowanych i preferowanych do rozbudowy – obszary przekształceń i intensyfikacji istniejących   układów osadniczych wg. dominującej funkcji  letniskowej i turystycznej. 
Ponadto nieruchomość zlokalizowana jest na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
Nieruchomość jest zabudowana budynkami wypoczynkowymi wraz z obiektami towarzyszącymi funkcji rekreacyjnej nieruchomości.
W przeszłości przeznaczona była do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.
Obecnie nie jest użytkowana. Porośnięta jest drzewami i krzewami.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej nawierzchnią asfaltową.
2 000 000,00 zł Opłata roczna z tytułu  użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa wynosi 28 538,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Gostynin przy ul. Rynek 26, dnia  14 czerwca 2021 roku o godz. 12:00  w pokoju nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (1 % ceny wywoławczej) w formie pieniężnej w wysokości 20.000,- zł.  z podaniem adresu nieruchomości  na dowodzie wpłaty w takim terminie, aby możliwe było stwierdzenie nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano jego wniesienia. Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto tut. Urzędu nr 12 1020 3974 0000 5002 0235 9222 w PKO BP. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków.

Uczestnicy przetargu muszą okazać komisji przetargowej przed otwarciem przetargu ważne dowody osobiste, dowody potwierdzające wpłacenie wadium oraz ewentualne pełnomocnictwa do brania udziału w przetargu w imieniu osoby trzeciej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w następujący sposób:

- kwota płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, najpóźniej 21 dni po przetargu,

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Gostynin, ul. Rynek 26 w pokoju nr 16,      tel. 24 236 07 66. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów. 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin w dniu 01.04.2021 r. Ogłoszenie zamieszcza się także w BIP,  na stronie internetowej gminy www.gminagostynin.pl, na portalu www.otoprzetargi.pl oraz w prasie codziennej ogólnopolskiej.

 

Załączniki

Powiadom znajomego