W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ochrony obiektówGostynin, 26.09.2019r.

RG.271.2.1.2019

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Zamawiający – Gmina Gostynin Rynek 26, 09-500 Gostynin zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów ww. ustawy na przedmiot zamówienia pn. „ Świadczenie usługi ochrony obiektów” .

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony obiektów Zamawiającego polegającej na całodobowym monitorowaniu sygnałów alarmowych i technicznych generowanych przez lokalny system alarmowy z wykorzystaniem linii telefonicznej.

Usługa świadczona będzie dla obiektów:

1) Budynku Urzędu Gminy w Gostyninie (parter) Rynek 26, 09-500 Gostynin;

2) Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku, Białotarsk 34, 09-500 Gostynin;

3) Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939 w Emilianowie, Stefanów 38, 09-500 Gostynin;

4) Szkoły podstawowej w Lucieniu, Lucień 46, 09-500 Gostynin;

5) Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku, Sierakówek 1,   09-500 Gostynin;

6) Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie, Sokołów 10, 09-500 Gostynin;

7) Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu, Solec 6, 09-500 Gostynin;

8) Szkoły Podstawowej w Teodorowie Krzywie 47, 09-500 Gostynin;

9) Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu, Zwoleń 35, 09-500 Gostynin;

2.Ponadto zakres usługi obejmuje:

- natychmiastowe wysyłanie grupy interwencyjnej w przypadku otrzymania sygnału alarmowego, celem dokonania skutecznej interwencji, przybyciu do chronionego obiektu w czasie nie dłuższym  niż 15 minut od otrzymania sygnału alarmowego,

- telefoniczne powiadomienie o alarmie osób wskazanych przez Zamawiającego w przypadkach zaistnienia podejrzenia o popełnieniu przestępstwa w obiekcie lub naruszenia obszaru chronionego przez osoby nieuprawnione,

 -konserwacja systemu alarmowego.

 

 II. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunek  w zakresie posiadania  uprawnień tj: Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydany przez MSWiA,

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch  usług ochrony dla  podobnych obiektów.   Przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń lub referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował grupą interwencyjną wyposażona w samochód, która w czasie nie dłuższym niż 15 minut od wezwania podejmie działania w miejscu zagrożenia.

III. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:

Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa o udzielenie zamówienia na czas nieokreślony.

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT.

Kryterium wyboru oferty stanowi cena 100%.

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem cenowym.  Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu cenę miesięczną (abonament) dla jednego obiektu.

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacja usługi, obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

V. SKŁADANIE OFERT.

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Gmina Gostynin, Rynek 26,   09-500 Gostynin, sekretariat  pok. nr 2 w formie pisemnej  do dnia 10.10.2019r. do godz. 10.00. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć: „Oferta na świadczenie usługi ochrony obiektów”.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.10.2019r. o godz. 10.15.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany z ofertą przez okres 30 dni.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Formularz cenowy – załącznik nr 1;
  2. Ewentualnie pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.                                                                                                                           3.    Kserokopia dokumentu koncesji w zakresie prowadzonej działalności – poświadczona za zgodność z oryginałem.

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy, bez podania przyczyny.

Wszelkich wyjaśnień  i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli Pan Paweł Goliszek tel. 24 236 07 52.


 Do pobrania:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy,

Załącznik nr 2 – Wzór umowy.


Załączniki

Wzór umowy. zip, 17 kB

Powiadom znajomego