W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Referat geodezji, gospodarki gruntami i rolnictwa

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Symbol procedury G.6131

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew składa się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Co należy zrobić ?

1. Sporządź wniosek - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew. Możesz skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza wniosku. 
2. Do zgłoszenia dołącz wymagane dokumenty. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. W razie nieuzupełnienia zgłoszenia organ wnosi sprzeciw.

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie właściciela nieruchomości, o zamiarze usunięcia drzewa, powinno zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,

2. Jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem nieruchomości, do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli.
3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub poświadczony we właściwej formie odpis, dokonać opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołączyć do ww. dokumentu.

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - 17 zł.

Sprawę załatwia

Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Miejsce złożenia i odbioru

1. Wniosek możesz złożyć

- w sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin – pokój nr 2, 

- wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

2 . Miejsce odbioru zaświadczenia:
-  osobiście w Urzędzie Gminy Gostynin - pokój nr 16, po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
-  za pośrednictwem poczty.

Termin odpowiedzi

1. Organ prowadzący sprawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:                                                                                        
1) nazwy gatunku drzewa,

2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

   a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,

   b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa. 

2. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. 
3. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub za pomocą systemu teleinformatycznego w przypadku gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 
5. Organ może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Informacje dodatkowe

1. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia. 
2. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 
3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Załączniki:

Formularz wniosku - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Formularz wniosku - o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Powiadom znajomego