W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Obsługa dowodów osobistych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Referat spraw obywatelskich

Obsługa dowodów osobistych

Symbol procedury: SO

Co należy zrobić?

 1. Wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Do wniosku dołącz aktualną fotografię.
 3. Podczas składania wniosku w urzędzie okaż ważny dowód osobisty lub ważny paszport.
 4. W terminie wskazanym w potwierdzeniu złożenia wniosku – odbierz dowód osobisty. Status wniosku możesz sprawdzić na stronie:       https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=SprawdzCzyDowodJestGotowy&xFormsOrigin=EXTERNAL

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
 2. Pamiętaj o:
      a. uszkodzonym dowodzie osobistym,
      b. ważnym paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu).
 3. Odbierz zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na papierze fotograficznym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz spełniająca wymagania określone w art. 29 Ustawy o dowodach osobistych. Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć do dowodu: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu. 
 3. Na żądanie organu, w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której ma być wydany dowód osobisty – dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.

 

Opłaty
Wszelkie sprawy związane z dowodami osobistymi są wolne od opłat.

Sprawę załatwia
Referat Spraw Obywatelskich, pokój nr 6

Termin odpowiedzi
Podczas wizyty w urzędzie wnioskodawca otrzymuje stosowne potwierdzenia lub zaświadczenia.

 
Tryb odwoławczy
W przypadku decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego odwołanie składa się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Informacje dodatkowe

 1. Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.
 4. Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby, której wniosek dotyczy. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia.
 5. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 6. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
 7. Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osoby:
  a)  która nie ukończyła 12. roku życia,
  b)  od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców (wówczas dowód wydaje się na 12 miesięcy)
  c)  od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 8. Fotografia załączona do wniosku o wydanie dowodu osobistego nie musi spełniać wymogów określonych w art. 29 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych (tj. naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłonięta włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice), w przypadku osoby:
  a)  która nie ukończyła 5. roku życia,
  b)  posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  c)  której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie tych wymogów.
 9. Fotografia załączona do wniosku o wydanie dowodu osobistego może przedstawiać osobę w nakryciu głowy, jeśli osoba ta:
  a) przedstawi zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w RP,
  b) uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
 10. Fotografia załączona do wniosku o wydanie dowodu osobistego może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, jeśli osoba ta przedłoży: 
  a)  orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku,
  b)  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.

 

Zasady odbioru dowodu:

 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym został złożony wniosek.
 2. Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 3. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. [!]
  Wyjątek stanowi dziecko, które:
  a) nie ukończyło 5. roku życia;
  b) ukończyło 5. rok życia i nie ukończyło 12. roku życia, jeśli było obecne przy składaniu wniosku.
 4. Odbioru dowodu może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne jeżeli przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego nastąpiło w miejscu pobytu osoby, której dowód osobisty ma być wydany lub gdy po złożeniu wniosku o wydanie dowodu nastąpiły okoliczności uniemożliwiające osobisty odbiór dokumentu.
 5. Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się dowód osobisty posiadany przez osobę, której wydano nowy dowód osobisty.
 6. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego tj. ustalenie kodów PIN dla poszczególnych certyfikatów może być aktywowana wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego.
 7. Kod PUK może być odebrany jedynie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy, który wydał dowód.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.
 4. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego