W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Ogłoszenie II o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

OGŁOSZENIE II O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

I. Wójt Gminy Gostynin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26

09-500 Gostynin

2) Nazwa stanowiska urzędniczego:

Referent w Referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

3) Komórka organizacyjna

Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

5) Nazwa stanowiska pracy zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu:

Referent w Referacie Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

6) Wymiar etatu:

pełny etat

7) planowany termin zatrudnienia

15.03.2019 r.

II. Wymagania niezbędne:

1)        1) wykształcenie wyższe – kierunek leśnictwo lub ochrona środowiska lub geodezja lub rolnictwo   lub gospodarka przestrzenna lub inne wyższe pod warunkiem ukończenia   studiów podyplomowych z zakresu jak wyżej,

2)        2) co najmniej roczny staż pracy w pełnym wymiarze czasu pracy zakończony świadectwem pracy lub aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu,

3)        3) posiadanie obywatelstwa polskiego,

4)        4) pełna zdolność do czynności prawnych,

5)        5) korzystanie z pełni praw publicznych,

6)      6) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)        7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

8)        8) nieposzlakowana opinia,

9)        9) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

1   10) znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego,

11  11) prawo jazdy - kategoria B,

12)    znajomość przepisów ustawy   o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie przyrody,   ustawy prawo ochrony środowiska,   ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy prawo łowieckie, podstaw ustawy o odpadach,  

13)   znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt,

14)   dobra znajomość obsługi pakietów biurowych,

 

III. Wymagania dodatkowe:

1)        1) staż (zatrudnienie) w samorządzie,

2)        2) umiejętność autoprezentacji,

3)        3) odporność na stres,

4)        4) umiejętność redagowania pism i dokumentów

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji mienia, w tym:

a)        a) sporządzanie spisów i kart inwentaryzacyjnych,

b)        b) kompletowanie dokumentów stwierdzających prawo do nieruchomości,

c)   c) przedkładanie komisji inwentaryzacyjnej do zaopiniowania projektów spisów kart inwentaryzacyjnych przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu,

d)        d) przygotowanie wniosków do wojewody o wydanie decyzji w sprawie nabycia na mocy prawa i na wniosek,

e)        e) współdziałanie z wydziałem ksiąg wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie w zakresie komunalizacji mienia,

f)         f) zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomości nabyte w wyniku komunalizacji.

2. Prowadzenie spraw zasiedzenia nieruchomości na rzecz Gminy Gostynin.

3. Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach, w tym:

a)        a) kontrola umów na odbiór odpadów płynnych,

b)        b) przygotowywanie decyzji administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych,

c)        c) prowadzenie rejestru działalności regulowanej,

d)        d) prowadzenie spraw likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci.

4. Prowadzenie spraw w zakresie ustawy o ochronie przyrody,   ustawy o odpadach oraz ustawy prawo ochrony      środowiska,  

5. Prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew  i krzewów oraz wymierzanie opłat i kar pieniężnych na usuwanie drzew i krzewów.

6. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką łowiecką.

7. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych.

8. Prowadzenie spraw związanych z grobownictwem.

9. Prowadzenie spraw związanych z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym:

- prowadzenie ewidencji zabytków.

10. Przygotowywanie projektów uchwał zgodnie   z zakresem obowiązków.

11. Przygotowywanie wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu obowiązków.

 

V. Warunki pracy na stanowisku:

1)        1) Praca w budynku Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, Gostynin;

2)        2) Praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

3)        3) Praca częściowo w terenie;

4)        4) Praca w godzinach: 7:30-15:30;

5)        5) Praca w zespole;

6)        6) Codzienny kontakt telefoniczny;

7)        7) Bezpośredni kontakt z klientami;

8)        8) Wyjazdy służbowe –sporadyczne.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W styczniu 2019 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Gostynin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:

niezbędne:

1)    1) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem oraz numerem telefonu kontaktowego lub          e-mailem.

2)        2) życiorys zawodowy (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem,

3)        3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

4)        4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany roczny staż pracy;

5)        5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

6)        6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)        7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne   przestępstwo ścigane       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)        8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);

9)        9) klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Gostynin,

1010) zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz zgoda do wykorzystania wizerunku dla kandydata ubiegaj ą cego si ę o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Gostynin,

1111) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Gostynin oraz zgoda dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku dla kandydata ubiegając ego się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Gostynin a także o św iadczenia dla kandydatów ubiegając ych się o stanowiska urzęd nicze i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie internetowej www.uggostynin.bip.org.pl   w zakładce oferty pracy oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin, pokój 1, ul. Rynek 26, Gostynin.

Zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy.

Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Przewiduje się wynagrodzenie w przedziale: od   2 950,00 do 3 800,00 brutto.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz miejscem zamieszkania kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: „Referent w   Referacie Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.”

w terminie do dnia 11 .03.2019 r. do godziny 14.00.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia lub nie rozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny.

Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.uggostynin.bip.org.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

IX. Informację przygotował:

Beata Balcerzak

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Gostynin, dnia 27 lutego 2019 r.

Pobierz:

Załączniki

Powiadom znajomego