W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Ogłoszenie II o naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

OGŁOSZENIE II O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

 

I. Wójt Gminy Gostynin ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

1) Nazwa stanowiska:

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

2) Wymiar etatu:

pełny etat

3) planowany termin zatrudnienia

17 czerwca 2019 r.

4) okres zatrudnienia

powołanie na czas określony wynoszący 2 lata

 

II. Wymagania niezbędne:

1) 1) wykształcenie wyższe magisterskie: kierunek kulturoznawstwo lub zarządzanie lub studia artystyczne lub studia pedagogiczne lub inne wyższe magisterskie pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu jak wyżej,

2)   2) co najmniej trzyletni staż pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (stosunek pracy), do stażu pracy zalicza się co najmniej jednoroczny okres prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),

3)   3) posiadanie obywatelstwa polskiego,

4)   4) pełna zdolność do czynności prawnych,

5)   5) korzystanie z pełni praw publicznych,

6)  6) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)   7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

8)   8) nieposzlakowana opinia,

9)  9) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania publicznych instytucji kultury,

1010) znajomość statutu Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin (Uchwała Nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012 r.).

1111) koncepcja programowa Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin - przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych,

1212) prawo jazdy kat. B.

 

III. Wymagania dodatkowe:

1)       1) doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym,

2)       2) doświadczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym realizacja projektów z dziedziny kultury,

3)       3) umiejętność autoprezentacji,

4)       4) odporność na stres.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  1) Zarządzanie Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin i reprezentowanie jednostki na zewnątrz.

2)   2) Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców gminy Gostynin.

3)   3) Promocja kultury i dziedzictwa gminy Gostynin oraz lokalnych twórców.

4)   4) Współpraca z instytucjami kultury, szkołami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami w zakresie upowszechniania kultury.

5)   5) Współpraca z gminami partnerskimi gminy Gostynin.

13 6) Realizacja pozostałych zadań określonych w statucie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.

V. Warunki pracy na stanowisku:

1)   1) Praca w budynku Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, Białe 33,09-500 Gostynin.

2)       2) Praca decyzyjna.

3)       3) Codzienny kontakt telefoniczny.

4)       4) Wystąpienia publiczne.

5)       5) Wyjazdy służbowe sporadyczne.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W kwietniu 2019 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:

niezbędne:

1)       1) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.

2)       2) życiorys zawodowy (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem,

3)       3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

4)       4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany trzyletni staż pracy;

5)       5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

6)       6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)       7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)       8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

9)       9) klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,

1010) zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz zgoda do wykorzystania wizerunku dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,

1111) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

dodatkowe:

1)       1) kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych z obszaru kultury,

2)       2) kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych,

3)       3) kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie pracy w obszarze kultury,

4)       4) kserokopia dokumentu potwierdzającego współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy.

Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Informacje dodatkowe:

Okres powołania na stanowisko  - 2 lata.

Przewiduje się wynagrodzenie w przedziale: 4 000,00 – 5 500,00  brutto.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz miejscem zamieszkania kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.

w terminie do dnia  11  czerwca  2019 r. do godziny 12.00.

Uczestnik konkursu otrzyma plan finansowo- rzeczowy na rok 2019 Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin - po uprzednim pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby w Sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin (pokój nr 1, tel. 24 236 0752).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia lub nie rozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny.

Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.uggostynin.bip.org.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

IX. Informację przygotował:

Marzena Bulińska

sekretarz gminy

Gostynin, dnia 30 maja 2019 r.Do pobrania:

-         klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

-      zgoda dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

-         oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko

-         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


Załączniki

Powiadom znajomego