W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Ogłoszenie III o naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

 

I. Wójt Gminy Gostynin ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

1) Nazwa stanowiska:

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

2) Wymiar etatu:

pełny etat

3) planowany termin zatrudnienia

1 lipca 2019 r.

4) okres zatrudnienia

powołanie na czas określony wynoszący 2 lata

 

II. Wymagania niezbędne:

1)        1) wykształcenie wyższe magisterskie: kierunek kulturoznawstwo, zarządzanie, ekonomia, studia artystyczne, studia pedagogiczne, inne wyższe magisterskie pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu jak wyżej ,

2)        2) co najmniej czteroletni staż pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (stosunek pracy), do stażu pracy zostanie zaliczony okres prowadzenia działalności gospodarczej,

3)        3) posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4)        4) pełna zdolność do czynności prawnych,

5)        5) korzystanie z pełni praw publicznych,

6)        6) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)        7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

8)        8) nieposzlakowana opinia,

9)        9) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania publicznych instytucji kultury,

1  10) znajomość statutu Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin (Uchwała Nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012 r.).

1   11)koncepcja programowa Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin - przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych,

12 12) prawo jazdy kat. B.

 

III. Wymagania dodatkowe:

1)        1) doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym,

2)        2) doświadczenie pracy w obszarze kultury,

3)        3) doświadczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym realizacja projektów z dziedziny kultury,

4)        4) umiejętność autoprezentacji,

5)        5) odporność na stres.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)        1) Zarządzanie Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin i reprezentowanie jednostki na zewnątrz.

2)        2) Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców gminy Gostynin.

3)        3) Promocja kultury i dziedzictwa gminy Gostynin oraz lokalnych twórców.

4)        4) Współpraca z instytucjami kultury, szkołami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami w zakresie upowszechniania kultury.

5)        5) Współpraca z gminami partnerskimi gminy Gostynin.

1   6) Realizacja pozostałych zadań określonych w statucie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.

V. Warunki pracy na stanowisku:

1)        1) Praca w budynku Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, Białe 33,09-500 Gostynin.

2)        2) Praca decyzyjna.

3)        3) Codzienny kontakt telefoniczny.

4)        4) Wystąpienia publiczne.

5)        5) Wyjazdy służbowe sporadyczne.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W maju 2019 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:

niezbędne:

1)        1) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.

2)        2) życiorys zawodowy (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem,

3)        3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

4)        4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy;

5)        5) koncepcja programowa Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin - przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych (forma pisemna),

6)        6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

7)        7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)        8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)        9) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;

10 10) oświadczenie o stanie zdrowia;

11 11) klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,

12 12) zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz zgoda do wykorzystania wizerunku dla kandydata ubiegaj ą cego si ę o zatrudnienie,

13 13) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

dodatkowe:

1)        1) kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych,

2)        2) kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych,

3)        3) kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie pracy w obszarze kultury,

4)        4) kserokopia dokumentu potwierdzającego współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy.

Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Informacje dodatkowe:

Okres powołania na stanowisko   - 2 lata.

Przewiduje się wynagrodzenie w przedziale: 4 000,00 – 5 500,00   brutto.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz miejscem zamieszkania kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.

w terminie do dnia   24   czerwca   2019 r. do godziny 12.00.

Uczestnik konkursu otrzyma plan finansowo- rzeczowy na rok 2019 Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin - po uprzednim pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby w Sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin (pokój nr 1, tel. 24 236 0752).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia lub nie rozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny.

Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.uggostynin.bip.org.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

I X. Informację przygotował:

Marzena Bulińska

sekretarz gminy

Gostynin, dnia 14 czerwca 2019 r.

Do pobrania:

-          klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

-        zgoda dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

-          oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko

-          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


Załączniki

o pdf, 116 kB

Powiadom znajomego