W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

WÓJT GMINY GOSTYNIN

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku, dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

I.                     Organ prowadzący:

GMINA GOSTYNIN z siedzibą 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26

II.                   Nazwa i adres szkoły:

1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Białotarsku, Białotarsk 34, 09-500 Gostynin,

2. Szkoła Podstawowa im Powstańców Styczniowych w Zwoleniu, Zwoleń 35, 09-500 Gostynin.

III.                 Wymagania dotyczące kandydatów na stanowisko dyrektora

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, 2, 6 i 12 w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

IV.                 WYMAGANE DOKUMENTY

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

b)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-         stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-         stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-         stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

c)       oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-         imię (imiona) i nazwisko,

-         datę i miejsce urodzenia,

-         obywatelstwo;

-         miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

d)       poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

e)       poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f)        poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931) – w przypadku cudzoziemców;

g)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, zaświadczenie powinno być sporządzone przez lekarza medycyny pracy.

h)       oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

i)         oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j)         oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.),

k)       oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,

l)         poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

m)     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n)       oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

o)       oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

p)      ponadto kandydat winien dołączyć klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane a w przypadku kopii posiadać podpisaną (na każdej stronie dokumentu) przez kandydata klauzulę: „stwierdzam  zgodność z oryginałem”.

Na żądanie komisji konkursowej, kandydaci obowiązani będą przedłożyć oryginały powyższych dokumentów. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany.

V.                   INFORMACJA O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT.

1. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem:

"Konkurs na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej ……………….. (uzupełnić nazwę szkoły)” w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. do godziny 15.30 pod adresem: URZĄD GMINY GOSTYNIN ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin (Sekretariat pok. nr 1). W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Sekretariatu Urzędu Gminy Gostynin.

2. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

3. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

VI.                 INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA KANDYDATÓW O TERMINIE  I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO.

1.Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gostynin.

2.Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów.

3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.


Do pobrania:

- Klauzula informacyjna dla kandydata na Dyrektora Szkoły

- Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Gostynin

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki

Powiadom znajomego