W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: audytor wewnętrzny

Załącznik do Zarządzenia Nr 114/2019

Wójta Gminy Gostynin z dnia 23 września 2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE   O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

I. Wójt Gminy Gostynin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26

09-500 Gostynin

2) Nazwa stanowiska urzędniczego:

audytor wewnętrzny

3) Nazwa stanowiska pracy zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu:

audytor wewnętrzny

3) Wymiar etatu:

½ etatu

4) planowany termin zatrudnienia

14 października

II. Wymagania niezbędne:

1)        1) wykształcenie wyższe,

2)        2) dwuletnie doświadczenie w zawodzie,

3)        3) posiadanie następujących kwalifikacji:

   a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

   b) złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

   c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub

   d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,

4)        4) ogólna znajomość przepisów prawa w zakresie działania samorządu gminnego,

5)        5) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6)        6) pełna zdolność do czynności prawnych,

7)        7) korzystanie z pełni praw publicznych,

8)        8) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)        9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

10 10) nieposzlakowana opinia.

 

III. Wymagania dodatkowe:

1)        umiejętność autoprezentacji,

2)        odporność na stres.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1)        przeprowadzanie zadań audytowych zapewniających i czynności sprawdzających w Urzędzie Gminy Gostynin i jednostkach organizacyjnych gminy,

2)        opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego,

3)        przeprowadzanie analizy ryzyka,

4)        prowadzenie akt audytu wewnętrznego,

5)        sporządzanie sprawozdań z rocznego wykonania planu audytu,

6)        przygotowywanie sprawozdań, analiz i informacji o realizacji zadań,

7)        przygotowywanie procedur wewnętrznych w zakresie audytu wewnętrznego,

8)        przeprowadzanie oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,

9)        realizowanie czynności doradczych,

10)    realizacja innych obowiązków dotyczących audytu wewnętrznego wynikających z ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

 

V. Warunki pracy na stanowisku:

1)        1) Praca w budynku Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, Gostynin;

2)        2) Praca decyzyjna;

3)        3) Praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

4)        4) Praca w godzinach: 7:30-15:30.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W sierpniu 2019 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Gostynin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:

niezbędne:

1)        1) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem oraz numerem telefonu kontaktowego lub     e-mailem.

2)        2) życiorys zawodowy (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem,

3)        3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

4)        4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia;

5)        5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany dwuletni staż pracy;

6)        6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

7)        7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)        8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne   przestępstwo ścigane       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)        9) oświadczenie o stanie zdrowia;

10 10) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);

11 11) klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Gostynin,

12 12) zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz zgoda do wykorzystania wizerunku dla kandydata ubiegaj ą cego si ę o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Gostynin,

13 13) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Gostynin oraz zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Gostynin a także oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie internetowej www.uggostynin.bip.org.pl   w zakładce oferty pracy oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin, pokój 1,  ul. Rynek 26, Gostynin.

Zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy.

Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Przewiduje się wynagrodzenie w przedziale: od   2 500 – 3 000 brutto.

Wysokość wynagrodzenia zależy od stażu pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz miejscem zamieszkania kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: „audytor wewnętrzny”.

w terminie do dnia 4.10.2019   r. do godziny 12.00.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia lub nie rozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny.

Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone                          w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.uggostynin.bip.org.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

IX. Informację przygotował:

Marzena Bulińska

Sekretarz gminy

Gostynin, dnia 23 września 2019 r.

Do pobrania:

- Zarządzenie Nr 114/2019


Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński


Załączniki

Powiadom znajomego