W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko - pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko - pracownik socjalny


I. Wymiar czasu pracy: 1 etat

II. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownik socjalny:

- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.2019 poz.1507) oraz

  - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach   wyższych (Dz. U. 2008 nr 27 poz. 158)

2. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

4. Korzystanie z pełni praw publicznych

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

2. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

3. Umiejętność współpracy w zespole,

4. Odporność na sytuacje stresowe,

5. Dobra  znajomość obsługi komputera.

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.   praca socjalna,

2.   dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

3.   udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

4.   pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

5.   udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

6.   pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

7.   inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

8.   przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznawanie i ustalanie potrzeb klientów oraz proponowanie optymalnej pomocy społecznej z uwzględnieniem możliwości Ośrodka,

9.   sporządzanie decyzji administracyjnych,

10.  praca w systemie Sygnity.

 

V. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca w godzinach: 7:30-15:30;

2) praca w zespole; 

3) praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

4) codzienny kontakt telefoniczny;

5) bezpośredni kontakt z klientami;

6) wyjazdy służbowe na terenie gminy;

 

VI. Wymagane dokumenty:

niezbędne:

1) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.

2) życiorys zawodowy (CV);  list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV) należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami,

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących staż pracy;

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

6)  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)  oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);

10) klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie

11) zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz zgoda do wykorzystania wizerunku dla kandydata ubiegającego si ę o zatrudnienie w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie;

 

Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na zastępstwo - pracownik socjalny  w terminie do dnia    25.10.2019 roku, do godz. 14:00  lub przesłać na adres: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Parkowa 32, 09-500 Gostynin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie w dniu 28.10.2019r. o godz. 10:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 236 07 77

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gostynin oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS Gostynin.

VIII. Informacje dodatkowe:

 Przewiduje się wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: od 2 900,00,-  do 3 500,00,- brutto.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia lub nie rozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny.

 

Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.uggostynin.bip.org.pl w zakładce oferty pracy oraz na Tablicy Ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul.  Parkowa 32, 09-500 Gostynin.

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) – Romana Buchalskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

Można się z nim kontaktować codziennie telefonicznie:

1.      (nr telefonu +48 24 236 07 78) w godzinach od 7:30 do 15:30,

2.      za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: iodo@gopsgostynin.pl

3.      oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul.  Parkowa 32, 09-500 Gostynin

    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji i przyszłych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji.

    Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

    Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne.

    Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Państwa procesem rekrutacji.

    Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie Rekrutacji.

Powiadom znajomego