W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Klauzula informacyjna ogólna

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi Urząd Gminy Gostynin nawiązał współpracę na podstawie umowy - zlecenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), w związku z naszą współpracą, szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, aby Pani/Pan wiedziała/ł kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą to ustalić.

1.       Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gostynin jest Gmina Gostynin z siedzibą  przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowana przez Wójta Gminy Gostynin. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: aod@gminagostynin.pl.

2.       Inspektor ochrony danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Gostynin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@gminagostynin.pl.

3.       Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Przetwarzany Pani/Pana dane osobowe w celu:

-         realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umów zlecenia, w tym wypłaty wynagrodzenia,

-         realizacji obowiązków zleceniodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, w tym zakresie zgłaszania zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz przekazywania dokumentów rozliczeniowych,

-         realizacji obowiązków zleceniodawcy jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

-         realizacji obowiązków zleceniodawcy wynikających z przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia,

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 734 – 751 Kodeksu cywilnego,

-         art. 6 ust. 1 pkt a, b, c i f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

-         ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, ze zm.),

-         ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, ze zm.),

-         ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),

-         a także pozostałe przepisy prawa nakładające obowiązki prawne na zleceniodawcę.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji wskazanych celów ich przetwarzania, zatem ich podanie jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy zlecenia oraz przepisów wyżej wymienionych aktów prawnych.

4.       Komu przekazujemy Państwa dane ?

W związku z przetwarzaniem danych w celu realizacji procesu umowy będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie:

a)       naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

b)       podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu zajmującym się obsługą informatyczną i prawną naszego urzędu,

c)       innym administratorom: Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i innym, jeśli obowiązują nas do tego przepisy prawa.

5.       Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy zlecenia oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne, w szczególności ZUS.

6.       Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo:

a)       dostępu do swoich danych osobowych przez okres ich przetwarzania,

b)       żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

c)        żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w szczególności gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,

d)       żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości zebranych danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

e)       żądania od administratora informacji, czy poinformował każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe o wykonaniu operacji na danych, o których mowa w pkt. b, c i d,

f)        otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana danych osobowych oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi,

g)       wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

7.       Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji procesu zawarcia umowy, a wymóg podania przez Panią/Pana tych danych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa, przywołanych w pkt 3.

Jeżeli przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

9.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane.

10.    Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

 

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej

i potwierdzam odbiór jednego egzemplarza niniejszej klauzuli:


 ………………………………………………………………………………………………………………..

/data i czytelny podpis osoby nawiązującej współpracę na podstawie umowy-zlecenia/ drukuj
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Gostynin
Osoba odpowiedzialna za treść:Bulińska Marzena
Data wytworzenia informacji:2019-01-30
Informację wprowadził(a) do BIP:Kępczyński Grzegorz
Data udostępnienia w BIP:2019-01-31
Informacja zaktualizowana przez:Kępczyński Grzegorz
Data ostatniej aktualizacji:2019-01-31

Powiadom znajomego