W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Klauzula informacyjna dotycząca podatków i opłat lokalnych

Klauzula informacyjna dotycząca podatków i opłat lokalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gostynin jest Gmina Gostynin w siedzibą w Gostyninie, ul. Rynek 26 reprezentowana przez Wójta Gminy Gostynin.  

2. Z Administratorem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: aod@gminagostynin.pl.

Inspektor ochrony danych

3. Z Inspektorem danych osobowych  może się Pani/Pana skontaktować pod adresem e-mail: iod@gminagostynin.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu/celach: 

­    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, realizacja zadań określonych w przepisach branżowych,

­    wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

­    realizacji zawartych umów - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

­    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody- art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

­    Naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych,

­    Naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,

­    Wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych (wydania decyzji w sprawie ulg podatkowych tj. umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatków i opłat lokalnych),

­    Wydawania wezwań, postanowień i decyzji w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych,

­    Poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

­    Naliczania wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.,

­    Windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

­    Wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, 

­    wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona zgoda. 

 Odbiorcy danych osobowych

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4 będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie:

­    naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

­    podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy wykonywanie naszych zadań (np. w zakresie obsługi prawnej urzędu),

­    organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

7. Z Pana/Pani danych osobowych będziemy korzystać do czasu zrealizowania celów określonych w pkt 4, a po tym czasie nie krócej niż przez okres wymagany przepisami o  archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 3 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

8. W związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

­    dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

­    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

­    usunięcia danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, w pozostałych przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

­    ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

­    przenoszenia danych osobowych,

­    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

Dobrowolność / obowiązek podania danych osobowych

9. W sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez nas dalszych czynności.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to warunkiem zawarcia umowy.

11. W przypadkach, w których przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych, profilowanie, przekazywanie do państwa trzeciego

13. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

14. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Powiadom znajomego