W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Przetarg nieograniczony. Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Skrzany na odcinku Nowa Wieś - Feliksów.

nr sprawy ZP.341/9/2008

                                        OGŁOSZENIE                                  

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

        wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia:  Przebudowa  drogi gminnej Nowa Wieś-Skrzany, na odcinku Nowa Wieś-Feliksów  L=1,0 km,  gm. Gostynin, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Zamawiający – Gmina Gostynin   09 – 500  Gostynin,  ul. Rynek 26, tel (024) 236 – 07 – 52 , tel/fax (024) 236 – 07 – 69  

e-mail:  ug@gmina.gostynin.pl

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.uggostynin.bip.org.pl, może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 236 07 69,bezpłatnie.

2. Przedmiotem zamówienia jest:

roboty pomiarowe – km 1,0  ;  profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne – m2  4.500,00 ; warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm –  m2  4.200,00 ;  nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm – warstwa wiążąca  - m2   4.100,00 ; dodatek za transport mieszanki – 1 km ponad 5 km –  t  499,38 ;  naprawa dróg gruntowych – wyrównywanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym – pospółka  - m3   50,00 ; mechaniczne zagęszczanie poboczy – m2   1.000,00 ; obsługa geodezyjna – tyczenie + inwentaryzacja – kpl 1. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

Kod CPV:  45.23.31.20-6.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  30.09.2008 roku.

4. Okres wymaganej gwarancji – 36 miesięcy.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

9. . Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

    1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

         - wykażą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają  stosowne kwalifikacje zawodowe - wykształcenie i uprawnienia. Kierownik budowy  musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,  wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz należeć do właściwej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

         -  dysponują sprzętem, koniecznym przy realizacji zamówienia

         -  wykażą, że zrealizowali, co najmniej 2 roboty w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli  okres   prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim  rodzajem i  wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.  

           Załączone referencje  muszą potwierdzać, że roboty budowlane zostały wykonane  należycie.

    3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

    4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:

a)     warunek określony w pkt. 1) i 4) musi spełniać każdy z Wykonawców,

b)     warunek określony w pkt 2) i 3) muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do złożonej oferty. Wykonawca, który nie spełnia w/w warunku zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

     1) oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające  z art. 22 ust.1  ustawy  Prawo zamówień publicznych,

    2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert

    3) wykaz osób pełniących funkcje techniczne, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami  na  temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i  uprawnień. Kierownik budowy   /Kierownicy robót/ musi posiadać uprawnienia niezbędne  do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane oraz   należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa.

   4) referencje potwierdzające zrealizowanie co najmniej 2 robót w okresie ostatnich pięciu  lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających  swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym   przedmiot zamówienia.

        Referencje muszą potwierdzać, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.

 

Do oferty należy załączyć ponadto:

   5) Formularz oferty – załącznik nr 1

   6) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.

10. Miejsce i termin składania ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek  26  sekretariat , do dnia: 2008.07.15, do  godz.  9:30.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, sala konferencyjna , w dniu: 2008.07.15, o godz. 10:00.

12. Kryteria wyboru:    Cena 100 %.

13. Wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium.

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy : Zamawiający nie wymaga wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

16. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

17. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń, wniosków  oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem fax-u, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

18. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

    w sprawach merytorycznych Edward Kacprzyk  tel. (024) 236 – 07 – 65 ,

    w sprawach specyfikacji Małgorzata Wiland – 024 236 07 75         

19. Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej UZP w dniu   23.06.2008 r.

Gostynin 23.06.2008 rok

 

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

    Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

    Załącznik nr 2 - Oświadczenie,

    Załącznik nr 3 - Wykaz osób,

    Załącznik nr 4 - Projekt umowy,

    Załącznik nr 5 - Przedmiar robót,

    Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa - część Iczęść II.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :                                                       dnia  23.06.2008 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :                                                                  dnia ......07.2008 r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.uggostynin.bip.org.pl,   dnia   23.06.2008 r.

Powiadom znajomego