W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Przetarg nieograniczony na dostawę tłucznia z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

nr sprawy ZP.341/11/2008

 

OGŁOSZENIE   O ZAMÓWIENIU

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: „.Dostawa tłucznia z przeznaczeniem na remonty dróg  gminnych”.

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Gostynin,

  09 – 500  Gostynin,  ul. Rynek 26 , powiat gostyniński woj. mazowieckie.

       tel (024) 236 – 07 –52 , fax (024) 236 –07-69 

II. Przetarg nieograniczony.

III. Adres strony na której zamieszczona jest specyfikacja.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.uggostynin.bip.org.pl , może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 236 07-69, bezpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem tłucznia z przekruszonych elementów betonowych o frakcji 0-63mm w ilości szacunkowej 6000 ton.

CPV- 14212200-2

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VII. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2008r.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu

    O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

    1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem    technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

         -  dysponują sprzętem, koniecznym przy realizacji zamówienia

        

    3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

       zamówienia;

    4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:

a)      warunek określony w pkt. 1) i 4) musi spełniać każdy z Wykonawców,

b)      warunek określony w pkt 2) i 3) muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do złożonej oferty. Wykonawca, który nie spełnia w/w warunku zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w

     celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

     1) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające  z art. 22 ust.1  ustawy  Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 1

    2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6  miesięcy przed  upływem terminu składania ofert,

   Do oferty należy załączyć ponadto:

      3) Formularz oferty – Zał. Nr 2

  Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii  potwierdzonych za zgodność przez osobę /osoby uprawnioną/e do podpisania oferty z  dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

    

X. Miejsce i termin składania ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, sekretariat, do dnia: 04.08.2008rr, do godz.  09.30.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, sala konferencyjna, w dniu: 04.08.2008r o godz. 10.00  

XII. Kryteria wyboru:    Cena 100 %.

XIII. Wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium.

XIV. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

XVI. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert.

XVII. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVIII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

     Paweł Goliszek Tel. 024 236 07 64

XIX. Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.07.2008r

 Do pobrania:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2) Załącznik nr 1 - Oświadczenie,

3) Załącznik nr 2 - oferta cenowa,

4) Załącznik nr 3 - podwykonawcy,

5) Załącznik nr 4 - projekt umowy.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :                                                          dnia 16.07.2008 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :                                                                     dnia  ..........2008r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.uggostynin.bip.org.pl    dnia  16.07.2008 r.

Powiadom znajomego