W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych przy szkole w Sierakówku.

Nr sprawy ZP.341/12/2008

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku Nr 1 Gmina Gostynin – I etap: boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne, wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem boisk w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gostynin, ul. Rynek 26 09-500 Gostynin,

woj. mazowieckie, tel. 024 2360752, fax 024 2360769.

Adres strony internetowej zamawiającego:
www.uggostynin.bip.org.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIEN


II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku Nr 1 Gmina Gostynin – I etap: boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne, wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem boisk w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku Nr 1 Gmina Gostynin – I etap: boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne, wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem boisk w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
Zakres zamówienia obejmuje:
1 Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860m2

( pole gry 26,0 x 56,0 m)
- podbudowa przepuszczalna,
- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska
1.1. Nawierzchnia do piłki nożnej
nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa
1.2. Wyposażenie
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki
- siatki do bramek - 2 sztuki
2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)
2.1. Podbudowa:
Podbudowa nieprzepuszczalna z drenażem liniowym
2.2.Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
nawierzchnia poliuretanowa
Technologie układania nawierzchni:
Technologia typu NATRYSK - na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 13 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.
2.3. Wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki
2.4 Wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki
- siatka do siatkówki - 1 sztuka
2.5. Wyposażenie do piłki ręcznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki
- siatki do bramek - 2 sztuki
3. Ogrodzenie terenu - ogrodzenie zewnętrzne na słupkach stalowych wypełnienie panele wys. 1,5 m
- ogrodzenie boisk wys. 4,0 m na słupkach z wypełnieniem z paneli

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 30.11.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wpłacenia wadium przez wykonawców.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności następujących wymagań:
1.1. Dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności:
- konstrukcyjno - budowlanej (min 1 osoba), (podstawa prawna - art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), a także ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
1.2. wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum 2 robotami budowlanymi w zakresie budowy, remontu lub przebudowy boisk o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda,
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
2.1.Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny,
2.2 Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1.Oświadczenia:
1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty:
2.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.W celu potwierdzenia opisanych przez zamawiającego warunków posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty:
3.1.Odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności:
- konstrukcyjno - budowlanej
wraz z ważnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
3.2.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót w zakresie budowy, remontu lub przebudowy boisk o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uggostynin.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin pokój nr 15 i na stronie www.uggostynin.bip.org.pl.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2008 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy Gostynin ul. Rynek 26           09-500 Gostynin pokój nr 1
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (licząc od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: - Program „Moje boisko - Orlik 2012”.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1. W zakresie przedmiotu zamówienia:
P. Paweł Goliszek – pokój nr 14, telefon (025) 236-07-64;
2. W zakresie procedury:
P. Małgorzata Wiland – pokój nr 15, telefon (025) 236-07-65;


V. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI. ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.08.2008r.

 

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

1) Wzór umowy - załącznik nr 1

2) Wzór oświadczenia - załącznik nr 2

3) Wzór wykazu robót - załącznik nr 3

4) Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 4

5) Wzór oświadczenia o podwykonawcach - załącznik nr 5

6) Dokumentacja projektowa - załącznik nr 6 : część I;   część IIczęść IIIczęść IVczęść Vczęść VIczęść VIIczęść VIII.

7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  - załącznik nr 7

8) Przedmiary robót - załącznik nr 8.

Powiadom znajomego