W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Zaklad Komunalny w Solcu. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych.

ZK 05/2008

                                 OGŁOSZENIE   O ZAMÓWIENIU

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: „Dostawa materiałów budowlanych na zadanie pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o salę gimnastyczną niepełnowymiarową w Stefanowie – etap III.

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Komunalny w Solcu

Solec 39c

09-500 Gostynin

tel./fax 024 235 30 91

II. Przetarg nieograniczony.

III. Adres strony na której zamieszczona jest specyfikacja.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.uggostynin.bip.org.pl , może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 235-30-91, bezpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o salę gimnastyczną niepełnowymiarową w Stefanowie zgodnie z załącznikiem nr 1 i schematem stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej podane w SIWZ są orientacyjne Wykonawca który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym, zobowiązany jest do dokonania pomiarów i doboru odpowiednich wymiarów okien i drzwi przed ich wykonaniem.

Przedmiot zamówienia dostarczony będzie przez wykonawcę na własny koszt w miejsce wyznaczone przez zamawiającego. Dostawy i rozładunek zamówionych wyrobów budowlanych powinny być zrealizowane po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 

44111000-1 materiały budowlane

44221000-5 okna, drzwi  i podobne elementy

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VII. Termin wykonania zamówienia: w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych , wykonawca składa następujące dokumenty:

1) oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do złożonej oferty. Wykonawca, który nie spełnia w/w warunku zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Zakładzie Komunalnym w Solcu, Solec 39c w sekretariacie w terminie do dnia 30 września 2008r. do godz. 11.00.

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2008r o godz. 11.30 w siedzibie Zakładu Komunalnego w Solcu.

XI. Kryteria wyboru:    Cena 100 %.

XII. Wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium.

XIII. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

XV. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert.

XVI. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Katarzyna Pawlak  - tel. 024 235 30 91.

XVIII. Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2008r

 Zatwierdził:

Kierownik Zakładu Komunalnego w Solcu

Tadeusz Mosakowski

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

1) Załącznik nr 1 - zestawienie materiałów (formularz kosztorysowy),

2) Załącznik nr 2 - schemat stolarki okiennej i drzwiowej,

3) Załącznik nr 3 - oświadczenie,

4) Załącznik nr 4 - formularz oferty cenowej,

5) Załącznik nr 5 - projekt umowy.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :  dnia  22.09.2008 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :     dnia  ..........2008r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.uggostynin.bip.org.pl dnia  22.09.2008 r.

Powiadom znajomego