W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zieleniec.

nr sprawy ZP.341/17/2008

                                 OGŁOSZENIE                                  

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

        wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia:  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec w km 0 + 005 do 1 + 259,09.

Zamawiający – Gmina Gostynin   09 – 500  Gostynin,  ul. Rynek 26, tel (024) 236 – 07 – 52 ,

tel/fax (024) 236 – 07 – 69   e-mail:  ug@gmina.gostynin.pl

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.uggostynin.bip.org.pl, może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 236 07 69,bezpłatnie.

2. Przedmiotem zamówienia jest:

            Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych standard III, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – m2 3762,270.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

Kod CPV:  45.23.32.20-7.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  30.11.2008 roku.

4. Okres wymaganej gwarancji – 36 miesięcy.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

9. . Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

    1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

    4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:

a)     warunek określony w pkt. 1) i 4) musi spełniać każdy z Wykonawców,

b)     warunek określony w pkt 2) i 3) muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do złożonej oferty. Wykonawca, który nie spełnia w/w warunku zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

     1) oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające  z art. 22 ust.1 ustawy  Prawo zamówień publicznych,

    2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert

    3) wykaz osób pełniących funkcje techniczne, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami  na  temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień. Kierownik budowy   /Kierownicy robót/ musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane oraz   należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

      Budownictwa.

   4) referencje potwierdzające zrealizowanie co najmniej 2 robót w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających  swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym  przedmiot zamówienia.

        Referencje muszą potwierdzać, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.

 

Do oferty należy załączyć ponadto:

   5) Formularz oferty

   6) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.

10. Miejsce i termin składania ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek  26  sekretariat , do dnia: 2008.10.15 do  godz.  9:30.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, sala konferencyjna , w dniu: 2008.10.15  godz. 10:00.

12. Kryteria wyboru:    Cena 100 %.

13. Wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium.

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy : Zamawiający nie wymaga wniesienia   zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

16. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

17. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń,  wniosków  oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem fax-u, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

18. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

    w sprawach merytorycznych Paweł  Goliszek (024) 236 – 07 – 64 ,

    w sprawach specyfikacji Małgorzata Wiland – 024 236 – 07 - 75         

19. Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej UZP w dniu   23.09.2008 r.

Gostynin 23.09.2008 rok

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

Załącznik nr 1 - oświadczenie,

Załącznik nr 2 - wykaz osób,

Załącznik nr 3 - formularz oferty,

Załącznik nr 4 - projekt umowy,

Załącznik nr 5 - przedmiar robót,

Załącznik nr 6 - dokumentacja projektowa część I; część II.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :                                                       dnia  23.09.2008 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :                                                                  dnia ......09.2008 r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.uggostynin.bip.org.pl,   dnia   23.09.2008 r.

Powiadom znajomego