W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Zakład Komunalny w Solcu. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych - szkoła w Stefanowie.

ZK 08/2008

                                  OGŁOSZENIE   O ZAMÓWIENIU

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: „Dostawa materiałów elektrycznych na zadanie pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o salę gimnastyczną niepełnowymiarową w Stefanowie – Etap III”

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Komunalny w Solcu

Solec 39c

09-500 Gostynin

tel./fax 024 235 30 91

II. Przetarg nieograniczony.

III. Adres strony na której zamieszczona jest specyfikacja.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.uggostynin.bip.org.pl , może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 235-30-91, bezpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o salę gimnastyczną niepełnowymiarową w Stefanowie:

1

Rozdzielnica skrzynkowa RWN 3x12, jak na schemacie

szt

1

2

Skrzynka wyłącznika głównego izolacyjna Z4, jak na schemacie

szt

1

3

Rozłącznik NG 125 N/3P 63 A/

szt

1

4

Ogranicznik przepięć kl.I /3P + N 40 kA

szt

4

5

Dzwonek elektryczny do sygnalizacji przyzywowej 220V

szt

1

6

Wyłącznik małogabarytowy S 301 B 10A

szt

10

7

Wyłącznik małogabarytowy S 301 B 25A

szt

7

8

Wyłącznik małogabarytowy S 301 C10-20

szt

3

9

Wyłącznik małogabarytowy S 303 C 63A

szt

2

10

Wyłącznik małogabarytowy S 301 D 03-8 A

szt

7

11

Wyłącznik p/porażeniowy P 304 25A/30mA

szt

2

12

Lampka sygnalizacyjna z pierścieniem dociskowym

szt

6

13

Rura instalacyjna typu Peschel fi 18 mm

m

30

14

Przewód DY-750V 10 mm2

m

80

15

Drut stalowy okrągły twardy oc. fi 8mm

m

180

16

Bednarka ocynk. 25x4,0mm

m

100

17

Szyna uziemiająca SWP-G1 prod. S.I.A.E. „Pokój”

szt

3

18

Oprawa typu OF-4148-02 (2xLF20W), IP 20

szt

10

19

Oprawy świetlówkowe ewakuacyjne z piktogramem

szt

7

20

Oprawa typu WOS-60 60W porcelanowa ścienna z żarówką

szt

2

21

Oprawa typu OF-2xLF36W z inwentorem

szt

8

22

Oprawa typu OF-4115-02 (2xLF36W), IP30

szt

31

23

Łącznik ŁSz2 KAPPA zwierane „dzwonek”

szt

1

24

Rura instalacyjna gładka RB 37 mm

m

20

25

Rura karbowana giętka typ lekki RG 18 mm

m

200

26

Wspornik ścienny K-150a do wbijania

szt

50

27

Wspornik dachowy stal. ocynk. K-111

szt

110

28

Żarówki sygnalizacyjne

szt

10

29

Zapłonnik do świetlówek ZT-E 40/1, 4-40W

szt

8

30

Zacisk K-313c przewód-rura spadowa

szt

4

31

Zacisk K-313a przewód-rura spadowa

szt

2

32

Przewód YDY-450/750 V 3x1,5 mm2

m

250

33

Przewód Dyd-750V 1,5 mm2

m

700

34

Przewód YDY-450/750 V 3x2,5 mm2

m

500

35

Przewód LiYCY 2x1,5 mm2

m

30

36

Lampki fluorescencyjne LF 36W

szt

85

37

Lampki fluorescencyjne LF 18W

szt

22

38

Przycisk z sygnalizacją świetlną p/t

szt

3

39

Łącznik p/t Polo System świecznikowy

szt

12

40

Łącznik izolacyjny małogabarytowy FR 303

szt

1

41

Łącznik p/t Polo System 1-biegunowy

szt

8

42

Gniazda pojedyncze z uziem. p/t

szt

50

43

Osłony przewodów OPu

szt

11

44

Belki montażowe OSOm 136 (1xLF36W)

szt

8

45

Złącze kontrolne

szt

11

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV:  31680000-6

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VII. Termin wykonania zamówienia : w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do złożonej oferty. Wykonawca, który nie spełnia w/w warunku zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych , wykonawca składa następujące dokumenty:

1) oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Zakładzie Komunalnym w Solcu, Solec 39c w sekretariacie w terminie do dnia 17 października 2008r. do godz. 10.00.

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2008r o godz. 10.30 w siedzibie Zakładu Komunalnego w Solcu.

XI. Kryteria wyboru:    Cena 100 %.

XII. Wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium.

XIII. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

XV. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert.

XVI. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Katarzyna Pawlak  - tel. 024 235 30 91.

XVIII. Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu  09.10.2008r

                                                                           Zatwierdził:

                                                                            Kierownik

                                                              Zakładu Komunalnego w Solcu

                                                                    Tadeusz Mosakowski

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz kosztorysowy,

Załącznik nr 2 - schemat,

Załącznik nr 3 - oświadczenie,

Załącznik nr 4 - formularz oferty cenowej,

Załącznik nr 5 - projekt umowy.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :            dnia  09.10.2008 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :                       dnia  ..........2008r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.uggostynin.bip.org.pl  dnia  09.10.2008 r.

Powiadom znajomego