W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi w Klusku. II postępowanie.

nr sprawy ZP.341/18/2008

                    OGŁOSZENIE                                  

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

        wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp

II postępowanie

Przedmiot zamówienia:  Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej Klusek – Lucień- odcinek w Klusku – I etap”.

Zamawiający – Gmina Gostynin   09 – 500  Gostynin,  ul. Rynek 26, tel (024) 236 – 07 – 52 ,tel/fax (024) 236 – 07 – 69   e-mail:  ug@gmina.gostynin.pl

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.uggostynin.bip.org.pl, może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 236 07 69,bezpłatnie.

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach ziemnych w terenie równinnym – km 0,91;

profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża drogi mechanicznie - m2 4.095,00; wykonanie – uzupełnienie podbudowy grub. 5 cm po zagęszczeniu z kruszywa naturalnego – m2 4.095,00;

wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowo - żwirowej grub. 6cm po zagęszczeniu dowożonej z miejsca wytwórni do miejsca wbudowania  - m2 3640,00;

uzupełnienie poboczy pospółką grub. śr. 10cm – m3 69,16;

obsługa geodezyjna – tyczenie + inwentaryzacja – kpl.1.

Jako kruszywo naturalne należy przyjąć kruszywo łamane określone w dokumentacji projektowej.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

Kod CPV:  45.23.31.20-6.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  25.11.2008 roku.

4. Okres wymaganej gwarancji – 36 miesięcy.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji   elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

9. . Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

    1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

         - wykażą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe - wykształcenie i uprawnienia. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz należeć do właściwej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

         -  dysponują sprzętem, koniecznym przy realizacji zamówienia

         -  wykażą, że zrealizowali, co najmniej 2 roboty w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli  okres   prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim   rodzajem i  wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.  

           Załączone referencje  muszą potwierdzać, że roboty budowlane zostały wykonane  należycie.

    3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

    4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:

a)     warunek określony w pkt. 1) i 4) musi spełniać każdy z Wykonawców,

b)     warunek określony w pkt 2) i 3) muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do złożonej oferty. Wykonawca, który nie spełnia w/w warunku zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

     1) oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające  z art. 22 ust.1  ustawy  Prawo zamówień publicznych,

    2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert

    3) wykaz osób pełniących funkcje techniczne, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami  na  temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień. Kierownik budowy   /Kierownicy robót/ musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca

     1994r.  Prawo budowlane oraz   należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

   4) referencje potwierdzające zrealizowanie co najmniej 2 robót w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających  swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym  przedmiot zamówienia.

        Referencje muszą potwierdzać, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.

5)  wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca

 

10. Miejsce i termin składania ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek  26  sekretariat , do dnia: 2008.11.05, do  godz.  9:30.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, sala konferencyjna , w dniu: 2008.11.05, o godz. 10:00.

12. Kryteria wyboru:    Cena 100 %.

13. Wadium: Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium  w wysokości 5000,00 zł.

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy : Zamawiający nie żąda  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

16. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

17. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń, wniosków  oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem fax-u, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

18. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

    w sprawach merytorycznych Edward Kacprzyk  tel. (024) 236 – 07 – 65 ,

    w sprawach specyfikacji Małgorzata Wiland – 024 236 07 75         

19. Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej UZP w dniu   15.10.2008 r.

Gostynin 15.10.2008 rok

 

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

Załącznik nr 1 - oświadczenie

Załącznik nr 2 - wykaz osób,

Załącznik nr 3 - formularz oferty cenowej,

Załącznik nr 4 - wzór umowy,

Załącznik nr 5 - przedmiar robót,

Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa:

    Projekt: część 1; część 2; część 3; część4; część 5; część 6; część 7; część 8; cześć 9; część 10; część11; część 12; część13; część 14; część 15; część 16; część 17.

      Specyfikacja techniczna.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :                                                       dnia  15.10.2008 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :                                                                  dnia ......11.2008 r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.uggostynin.bip.org.pl,   dnia   15.10..2008 r.

Powiadom znajomego