W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Przetarg nieograniczony na wykonanie karosacji samochodu ratowniczo gaśniczego.

nr sprawy ZP.341/19/2008

                                  OGŁOSZENIE                                  

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

        wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia:  Wykonanie karosacji samochodu ratowniczo gaśniczego

GBA 2,5/16 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozicach.

Zamawiający – Gmina Gostynin   09 – 500  Gostynin,  ul. Rynek 26, tel (024) 236 – 07 – 52 , tel/fax (024) 236 – 07 – 69   e-mail:  ug@gmina.gostynin.pl

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.uggostynin.bip.org.pl, może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 236 07 69,bezpłatnie.

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Zamówienie obejmuje wykonanie karosacji średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozicach na  podwoziu wykonawcy  zgodnie z wymaganiami ogólnymi CNBOP w Józefowie, z marca 2006 r, zatwierdzonymi uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP, nr 156/26/2006.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

50.11.21.10-7 - usługi w zakresie napraw karosacji pojazdów

34.14.42.10-3 – wozy strażackie,

34.21.00.00-2 - nadwozia pojazdów mechanicznych

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do  dnia  15.12.2008 roku.

4. Okres wymaganej gwarancji – min. 24 miesiące.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

9.  Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:

a)     warunek określony w pkt. 1) i 4) musi spełniać każdy z Wykonawców,

b)     warunek określony w pkt 2) i 3) muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do złożonej oferty. Wykonawca, który nie spełnia w/w warunku zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne, wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) referencje potwierdzające zrealizowanie co najmniej 2 dostaw w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia, (dokument musi zawierać co najmniej zakres, datę wykonania, wartość, nazwę inwestora);

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę /osoby/ uprawnioną/e/ do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". W przypadku podpisania oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę wymagane jest złożenie pełnomocnictwa.

10. Miejsce i termin składania ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek  26  sekretariat , do dnia: 2008.11.07, do  godz.  9:30.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, sala konferencyjna , w dniu: 2008.11.07, o godz. 10:00.

12. Kryteria wyboru:    Cena 100 %.

13. Wadium: Nie dotyczy

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy : nie dotyczy

15. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

16. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

17. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

      Fabian Kowalczyk (w sprawach merytorycznych) tel. (024) 236 07 56

      Małgorzata Wiland ( w sprawach specyfikacji) tel. (024) 236 07 75.

18. Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej UZP w dniu   30.10.2008 r.

Gostynin 30.10.2008 rok

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

Załącznik nr 1 - oświadczenie wykonawcy,

Załącznik nr 2 - formularz oferty,

Załącznik nr 3 - projekt umowy.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :                                                       dnia  30.10.2008 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :                                                                  dnia ......11.2008 r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.uggostynin.bip.org.pl,   dnia   30.10..2008 r.

Powiadom znajomego