W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Przetarg nieograniczony na zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu.

nr sprawy ZP.341/23/2008

                                          OGŁOSZENIE                                  

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

        wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia:  Zakup paliwa pobieranego bezpośrednio na stacji paliw dla potrzeb samochodów służbowych i sprzętu Gminy Gostynin.

Zamawiający – Gmina Gostynin   09 – 500  Gostynin,  ul. Rynek 26, tel (024) 236 – 07 – 52 , tel/fax (024) 236 – 07 – 69  

e-mail:  ug@gmina.gostynin.pl

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.uggostynin.bip.org.pl, może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 236 07 69,bezpłatnie.

2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa (tankowanie) paliwa dokonywana bezpośrednio na stacji paliw do samochodów służbowych i sprzętu w ilości:

Etylina PB 95 –  5000 litrów,

Olej napędowy ON – 26000 litrów

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV:  09134100 -8 olej napędowy, 09132100-4 benzyna bezołowiowa

3. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2009r do 31.12.2009r.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji   elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

7.  Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:

a)     warunek określony w pkt. 1) i 4) musi spełniać każdy z Wykonawców,

     b) warunek określony w pkt 2) i 3) muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do złożonej oferty. Wykonawca, który nie spełnia w/w warunku zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 i ustawy Prawo zamówień publicznych ( zgodnie z załącznikiem  nr 1 do specyfikacji),

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)aktualną koncesję na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę /osoby/ uprawnioną/e/ do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". W przypadku podpisania oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę wymagane jest złożenie pełnomocnictwa.

8. Miejsce i termin składania ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek  26  sekretariat , do dnia: 2008.12.08  

      do  godz.  09.00.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, sala konferencyjna , w dniu: 2008.12.08,

    o godz. 09:30.

10. Kryteria wyboru:    Cena 100 %.

11. Wadium: Nie dotyczy

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy : nie dotyczy

13. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

14. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

            Małgorzata Wiland ( w sprawach specyfikacji) tel. (024) 236 07 75.

16. Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej UZP w dniu   28.11.2008 r.

Gostynin 28.11.2008 rok

 

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

Załącznik nr 1 - oświadczenie,

Załącznik nr 2 - formularz oferty,

Załącznik nr 3 - projekt umowy.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :  dnia  28.11.2008 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :                dnia ......12.2008 r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.uggostynin.bip.org.pl, dnia   28.11.2008 r.

Powiadom znajomego