W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Przetarg nieograniczony na przygotowywanie i dostawę gorących posiłków dla uczniów szkół.

 

nr sprawy ZP.341/24/2008

                          OGŁOSZENIE   O ZAMÓWIENIU

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp

 

Przedmiot zamówienia: Przygotowywanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Gostynin w dni nauki szkolnej w 2009 roku”.

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Gostynin,

  09 – 500  Gostynin,  ul. Rynek 26 ,

tel (024) 236 – 07 –52 , fax (024) 236 –07-69  e-mail: ug@gmina.gostynin.pl . 

II. Przetarg nieograniczony.

III. Adres strony na której zamieszczona jest specyfikacja.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.uggostynin.bip.org.pl , może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 236 07-69, bezpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorącego jednodaniowego posiłku  dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Gostynin.

Zamawiający przyjął szacunkową łączną liczbę porcji na cały okres  realizacji zamówienia  w ilości 93 500. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  15894210-6, 55524000-9

 

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VII. Termin wykonania zamówienia: od 05.01.2009 do 22.12.2009r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:

a)      warunek określony w pkt. 1) i 4) musi spełniać każdy z Wykonawców,

     b) warunek określony w pkt 2) i 3) muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych , wykonawca składa następujące dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne, wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do złożonej oferty. Wykonawca, który nie spełnia w/w warunku zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

      

IX. Miejsce i termin składania ofert:

 Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, sekretariat do dnia: 18.12.2008r, do  godz.  09:00.

 

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, pok. nr 1 w dniu: 18.12.2008r  o godz. 09.30  

     

XI. Kryteria wyboru:    Cena 100 %.

 

XII. Wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium.

XIII. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

XV. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

XVI. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:  

Elżbieta Obszyńskaw sprawach merytorycznych) tel. 024 236 07 63

Małgorzata Wiland (w sprawach specyfikacji)  024 236 07 75.

 

XVIII. Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2008r.

 

 

 

 Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

Załącznik nr 1 - oświadczenie,

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 - projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :                                                                 dnia  10.12.2008 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :                                                                               dnia  .....12.2008 r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.uggostynin.bip.org.pl          dnia  10.12.2008 r.

Powiadom znajomego