W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku

nr sprawy RG. 3410/2/2009

 

 

OGŁOSZENIE   O ZAMÓWIENIU

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: „:Remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku gm. Gostynin”.

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

  Gmina Gostynin,

  09 – 500  Gostynin, ul. Rynek 26 ,

        tel (024) 236 – 07 –52 , fax (024) 236 –07-69  e-mail: ug@gmina.gostynin.pl . 

II. Przetarg nieograniczony.

III. Adres strony na której zamieszczona jest specyfikacja.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.uggostynin.bip.org.pl , może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 236 07-69, bezpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

Remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku gm. Gostynin, polega na wymianie pokrycia dachu z eternitu na pokrycie blachodachówką z wymianą łat drewnianych, wymianie obróbek blacharskich dachu, wymianie rynien i rur spustowych z blachy na rynny i rury spustowe z PCV. Eternit z rozbiórki musi być poddany utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane pod nadzorem osób posiadających stosowne kwalifikacje wynikające z przepisów szczególnych.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień

         45.26.00.00-7  - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne  roboty specjalistyczne.

         45.26.26.60-5 –  Usuwanie azbestu

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 60 dni od podpisania umowy

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 22 ustawy o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do złożonej oferty. Wykonawca, który nie spełnia w/w warunku zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

IX. Wadium.  Nie dotyczy.

X. Miejsce i termin składania ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, sekretariat pok. Nr 2, do dnia: 29 lipca 2009r, do godz.  09.00.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26,  w dniu: 29 lipca 2009r  o godz. 09.30  

XII. Kryteria wyboru:    Cena 100 %.

XIII. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

XV. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert.

XVI. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:  

Edward Kacprzyk  ( w sprawach merytorycznych) - 024 236 07 65.

Małgorzata Wiland (w sprawach specyfikacji)        – 024 236 07 75.

XVIII. Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.07.2009r.

 

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz oferty,

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy,

Załącznik nr 3 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia,

Załącznik nr 4 - wykaz robót wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat,

Załącznik nr 5 - wykaz podwykonawców,

Załącznik nr 6 - projekt umowy,

Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowamapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4

Załącznik nr 8 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Załącznik nr 9 - przedmiar robót.

Powiadom znajomego