W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Przetarg nieograniczony na rozbudowę oświetlenia drogowego

nr sprawy RG. 3410/4/2009

                               

 

                              OGŁOSZENIE   O ZAMÓWIENIU

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa i dobudowa oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin”.

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

  Gmina Gostynin,

  09 – 500  Gostynin, ul. Rynek 26 ,

        tel (024) 236 – 07 –52 , fax (024) 236 –07-69 

 e-mail: ug@gmina.gostynin.pl . 

II. Przetarg nieograniczony.

III. Adres strony na której zamieszczona jest specyfikacja.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.uggostynin.bip.org.pl , może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na

nr (024) 236 07-69, bezpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i dobudowa oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin w n/w miejscowościach:

  1. Rozbudowa i dobudowa oświetlenia drogowego na istniejącej linii energetycznej n.n.

a) Budy Lucieńskie – ze stacji S4-615,

b) Józefków – ze stacji S4-649, S4- 648, S4-651

c) Marianów Sierakowski – ze stacji S4 - 1363

d) Miałkówek- ze stacji S4 – 869,

e) Budy Kozickie – ze stacji S4 – 616

Zakres robót określa uproszczony projekt budowlany branży elektrycznej oraz kosztorys nakładczy w załączeniu do niniejszego opisu (zał. nr 7 do siwz). Wysięgniki lamp należy montować nad istniejącą linią energetyczną n.n.

  1. Budowa oświetlenia drogowego (rozbudowa):

a)      Bierzewice – ze stacji S4 – 140.

Zakres robót określa projekt budowlany branży elektrycznej oraz kosztorys nakładczy w załączeniu do niniejszego opisu (zał. nr 8 do siwz). Wykonawca wykona tyczenie geodezyjne i inwentaryzację robót.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień

       CPV:  45232210-7, 45316110-9

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 15 listopada 2009rr.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 22 ustawy o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do złożonej oferty. Wykonawca, który nie spełnia w/w warunku zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

IX. Wadium. Nie dotyczy.

X. Miejsce i termin składania ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, sekretariat pok. Nr 2, do dnia:

28 sierpnia 2009r,  do godz.  09.00.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26,  w dniu: 28 sierpnia 2009r 

o godz. 09.30  

XII. Kryteria wyboru:    Cena 100 %.

XIII. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

XV. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert.

XVI. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:  

Edward Kacprzyk ( w sprawach merytorycznych) - 024 236 07 65.

Małgorzata Wiland (w sprawach specyfikacji)       – 024 236 07 75.

XVIII. Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych  w dniu 07.08.2009r.

                                                                          Zatwierdził:

                                                                     Wójt Gminy Gostynin

                                                                Jan Kazimierz Krzewicki

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

Załącznik nr 1 - formularz oferty,

Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy,

Załącznik nr 3 - wykaz osób,

Załącznik nr 4 - wykaz robót,

Załącznik nr 5 - wykaz podwykonawców,

Załącznik nr 6 - projekt umowy,

Za łącznik nr 7 - projekt budowlany (pojedyńcze oprawy): część 1;   część 2; część 3; kosztorys nakładczy 1,

Załącznik nr 8 - projekt budowlany (Bierzewice): część 1; część 2; kosztorys nakładczy 2.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :   dnia 07.08.2009 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :   dnia  ...08.2009r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.uggostynin.bip.org.pl  dnia 07.08.2009 r.

Powiadom znajomego