W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Przetarg nieograniczony na remont drogi w Emilianowie

RG. 3410/9/2009

                                             

                                               OGŁOSZENIE                                  

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

        wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8  ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia:  Remont drogi gminnej Stefanów – gr. Gminy / Sendeń na odcinku długości 2200 mb w Emilianowie.

Zamawiający – Gmina Gostynin   09 – 500  Gostynin,  ul. Rynek 26, tel (024) 236 – 07 – 52 , tel/fax (024) 236 – 07 – 69   e-mail:  ug@gmina.gostynin.pl

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.uggostynin.bip.org.pl, może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 236 07 69,bezpłatnie.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont podbudowy drogi gminnej Stefanów – gr. Gminy/Sendeń na odcinku długości 2200mb w Emilianowie tj:

  roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym – 2,200 km;

● profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane w gruntach kat. II – IV – 8140,00m² ;

● wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego o średniej grubości 10cm po zagęszczeniu, wykonanie mechaniczne rozkładarką – 8 140,00m²

5 cm – 7 728,00 m²

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień:  Kod CPV:  45.23.31.20-6

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 27 listopada 2009 roku.

4. Okres wymaganej gwarancji – 36 miesięcy.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

9. Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 22 ustawy o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:

a)      warunek określony w pkt. 1) i 4) musi spełniać każdy z Wykonawców,

b)      warunek określony w pkt 2) i 3) muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do złożonej oferty. Wykonawca, który nie spełnia w/w warunku zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

10. Miejsce i termin składania ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek  26 sekretariat, do dnia: 14.10.2009r. do  godz.  9:30.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Urząd Gminy Gostynin, sala konferencyjna , w dniu: 14.10.2009r., o godz. 10:30.

12. Kryteria wyboru:    Cena 100 %.

13. Wadium: Nie dotyczy.

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

16. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

17. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń,  wniosków  oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem fax-u, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

18. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

    w sprawach merytorycznych Edward Kacprzyk  tel. (024) 236 – 07 – 65 ,

    w sprawach specyfikacji Małgorzata Wiland – 024 236 07 75         

19. Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej UZP w dniu 23.09.2009r..

Gostynin 23.09.2009 rok

 

 Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 - oświadczenie,

Załącznik nr 3 - wykaz osób,

Załącznik nr 4 - projekt umowy,

Załącznik nr 5 - przedmiar robót.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :                                                               dnia  23.09.2009 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :                                                                           dnia ......10.2009 r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.uggostynin.bip.org.pl,   dnia 23.09.2009r.

Powiadom znajomego