W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Wróć

Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

1. Do zadań Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa należy w szczególności:

 1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z komunalizacją mienia;

  a) sporządzanie spisów i kart inwentaryzacyjnych,

  b) kompletowanie dokumentów stwierdzających prawo do nieruchomości,

  c) przedstawianie Komisji Inwentaryzacyjnej do zaopiniowania projektów spisów kart inwentaryzacyjnych przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu,

  d) wykładanie do publicznego wglądu spisów i kart inwentaryzacyjnych mienia komunalnego,

  e) przyjmowanie zastrzeżeń do wyłożonych spisów, ich rozpatrywanie i wprowadzania ewentualnych zmian w kartach,

  f) przekazywanie wniosków do Wojewody o wydanie decyzji w sprawie nabycia własności z mocy prawa i na wniosek,

  g) współdziałanie z wydziałem Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie w sprawach sporządzania odpisów ksiąg wieczystych w zakresie komunalizacji mienia;

 2) prowadzenie spraw w zakresie ewidencji mienia komunalnego obejmujących:

  a) przyjmowanie mienia na majątek gminy oraz przekazywanie mienia gminnym jednostkom organizacyjnym,

  b) sporządzanie zbiorczej informacji o stanie mienia komunalnego,

  c) prowadzenie spraw związanych z bieżącym administrowaniem składnikami mienia;

 3) realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami obejmująca:

  a) gospodarowanie nieruchomościami, obejmujące w szczególności:

   - prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości,

   - nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,

   - sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

   - dzierżawa nieruchomości,

   - oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie, najem, zamiana nieruchomości,

   - prowadzenia spraw dotyczących ustanowienia odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych,

   - przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,

   - prowadzenie spraw przekształcania użytkowania wieczystego we własność,

  b) podział nieruchomości,

  c) pierwokup nieruchomości,

  d) zlecanie wyceny nieruchomości,

  e) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe oraz dla potrzeb zarządzania drogami; 

  f) ustalanie opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,

  g) prowadzenie spraw nadawania numerów porządkowych nieruchomościom oraz zmian urzędowych nazw miejscowości,

  h) regulowanie stanu prawnego nieruchomości poprzez wnioskowanie do sądy rejonowego o zasiedzenie nieruchomości na  rzecz gminy oraz zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomości komunalne,

  i) ustalanie wysokości odszkodowań za grunty które z mocy prawa przeszły na własność gminy oraz spisywanie ustaleń dot. wypłaty odszkodowań;

 4) w zakresie ochrony środowiska w szczególności:

  a) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, wymierzanie kar za ich samowolne usuwanie zgodnie z ustawą o przyrodzie,

  b) kreowanie, stymulowanie i współdziałanie w organizacji działań związanych z ochroną przyrody na terenie gminy,  w tym wprowadzanie form ochrony przyrody;

 5) w zakresie gospodarki odpadami:

  a) prowadzenie ewidencji pokryć azbestowych oraz przygotowywanie wniosków na dofinansowanie usuwanie odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu i pozyskiwanie środków na ten cel;

 6) z zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa:

  a) współpraca z organizacjami rolniczymi, w tym Ośrodkami Doradztwa Rolniczego,

  b) wydawanie zaświadczeń i oświadczeń o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,

  c) prowadzenie spraw związanych ze szkodami w rolnictwie powstałych wyniku klęsk żywiołowych,

  d) koordynowanie spisów rolnych,

  e) prowadzenie spraw związanych z gospodarką łowiecką,

  f) prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo Wodne

   - kontrola stanu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

   - wydawanie decyzji o przywróceniu stosunków wodnych;

 7) z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie:

   - prowadzenie spraw opieki nad bezdomnymi zwierzętami, zbieraniem, transportem i  unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt,

 8) prowadzenie spraw dot. edukacji ekologicznej mieszkańców, popularyzacji ochrony środowiska; 

 9) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;

 10) prowadzenie publicznego wykazu danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

 11)  koordynacja i nadzór nad opracowywaniem w fazie przedprojektowej oraz nadzór nad realizacją   zadań wynikających z następujących dokumentów: programu ochrony środowiska, planu usuwania azbestu oraz innych dokumentów i opracowań strategicznych przewidzianych prawem,

 12)  prowadzenie spraw związanych z pomnikami przyrody, prowadzenie ewidencji zabytków i nadzór nad zabytkami,

 13) prowadzenie spraw związanych z grobownictwem, w tym pozyskiwanie środków na odnowę pomników i nadzór nad ich utrzymaniem,

 14) prowadzenie spraw funduszu sołeckiego;

 15) w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy: 

   a) współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem gminy w sprawach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną,

   b) zawieranie i rozwiązywanie umów najmu lokali mieszkalnych będących własnością gminy;

  c) ustalanie wymiaru czynszu, 

  d) prowadzenie spraw umorzeń należności z tytułu opłat czynszowych, 

  e) współpraca z innymi właścicielami substancji mieszkaniowej w zakresie wynajmu mieszkań,

  f) wydawanie i przyjmowanie wniosków o przydział mieszkania komunalnego,

  g) sporządzanie listy osób uprawnionych do mieszkania komunalnego,

  h) prowadzenie spraw odszkodowań za brak lokali socjalnych, 

  i) prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

 16) prowadzenie spraw w zakresie wszczynania, zatwierdzania i umarzania postępowań w zakresie rozgraniczenia gruntów,

 17) uczestnictwo przy opiniowaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Przy załatwianiu spraw Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa używa symbolu „G”.

Powiadom znajomego