W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Informacja

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027


W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Gostyninie i Sądzie Okręgowym w Płocku, Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Gminy Gostynin z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:


- Do Sądu Okręgowego w Płocku - 6 ławników,

- Do Sądu Rejonowego w Gostyninie - 1 ławnika.


Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył 30 lat,

4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5. nie przekroczył 70 lat,

6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.Ławnikami nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6. duchowni,

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sadzie.


Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.


Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa dnia 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po upływie tego terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2021 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub nie spełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ustawy z dnia 27 lipca 2021 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. poz. 693 oraz z 2022 r. poz. 2155), pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia nie podlega przywróceniu.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,

2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w porozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

6. klauzulę informacyjną dot. danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Gostynin w celu wyboru ławników do sądów powszechnych.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


Wybór ławników odbędzie się najpóźniej w październiku 2023 roku.


Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Gostynin, pokój nr 4, w godzinach od 7.30 do 15.30.


Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Gostynin – www.gminagostynin.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Formularz dotyczący zgłoszenia kandydatów na ławników – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl www.ms.gov.pl.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela:

1. Pani Bożena Gospodarowicz – tel. 24-2360754

2. Pani Anita Maślana – tel. 24-2360754

Załączniki

Powiadom znajomego