W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

LIII Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na LIII Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r.  o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gostynin.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad - wnioski do porządku obrad.
1.1. Przyjęcie porządku obrad
2. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
3. Informacja dyrektorów szkół podstawowych o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2022/2023 ze szczególnym uwzględnieniem wyników sprawdzianu zewnętrznego.
4. Przedstawienie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gostynin na lata 2021-2024 z perspektywą na lata  2025-2028”, za okres 2021-2022.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 450/XLV/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2022 roku w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok oraz zwolnień od tego podatku.
10. Informacja w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gostynin na lata 2025-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo  świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych programem przyjętym w uchwale Nr 149  Rady Ministrów z 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów komunalnych stanowiących działkę nr 406 o pow. 0,1825 ha we wsi Krzywie gm. Gostynin.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gostynin.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin.
20. Podjęcie uchwały w sprawie: : przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Pana Jerzego Janiaka na uchwałę Rady Gminy Gostynin nr 483/XLVII/2023 z dnia 03.03.2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Gorzewo, gmina Gostynin.
21. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa i Zuzinów, gmina Gostynin.
22. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem i Gminą Gąbin dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar gminy Gąbin z Gminą Gostynin.
24 Podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie. 
25. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń majątkowych.
26. Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.
27. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
28. Sprawy różne i wolne wnioski.
29. Zakończenie obrad Sesji.  


                                   Przewodnicząca Rady Gminy
                                           Renata Kędzierska 
                            
Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Powiadom znajomego