W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XLIX Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XLIX Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego w Lucieniu. 


Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad - wnioski do porządku obrad.
1a. Przyjęcie porządku obrad
2. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Gostynin z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2022.
4. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o realizacji zadań statutowych   w minionym roku.
5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Gostynin za rok 2022”.
     1. Wystąpienie Wójta Gminy Gostynin
     2. Debata nad raportem o stanie Gminy Gostynin za rok 2022:
           a)  Głosy radnych
           b) Głosy mieszkańców
     3. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin wotum zaufania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
    1. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gostynin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami.
    2. Dyskusja.
    3. Głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
     1. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
     2. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Gostynin wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
     3. Dyskusja.
     4. Głosowanie
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 450/XLV/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2022 roku w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia 3/54 udziału w nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczoną nr ewid. 13/21 o pow. 0,3333 ha położoną na terenie wsi Stanisławów Skrzański gm. Gostynin z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Stanisławów Skrzański.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących działki   nr ewid. 19/24 i nr ewid. 339/5 położone we wsi Strzałki gm. Gostynin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody zlokalizowanego na działce nr 30/2 obręb Leśniewice, gmina Gostynin.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonych numerami działek 366/3, 308/3 i 311/3 o łącznej powierzchni 5,57 ha, położonych na terenie wsi Strzałki, gm. Gostynin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na czas nieokreślony części nieruchomości (1 000m2) oznaczonej działką nr 204 położonej na terenie wsi Sierakówek oraz upoważnienia Wójta Gminy Gostynin do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sierakówku umowy użyczenia w/w nieruchomości.
15 Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w kadencji 2024-2027.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmina Gostynin.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Gostynin za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin obejmującego obszar części wsi Miałkówek, Lucień i Kazimierzów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 424/XLII/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.
21. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie.
22. Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.
23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
24. Sprawy różne i wolne wnioski.
25. Zakończenie obrad Sesji. 


                                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                   Renata Kędzierska 
            

Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Powiadom znajomego