W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XLVII Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XLVII Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 3 marca 2023r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gostynin.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
-   wnioski do porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadania w Gminie Gostynin.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 450/XLV/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2022 roku w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.   
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Gostynin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 140  Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, osadów z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odbierania odpadów komunalnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie:  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin.
13. Podjęcie uchwały w sprawie:  określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Gostynin oraz w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących działkę nr ewid. 80 o pow. 2,1771 ha położonych na terenie wsi Huta Zaborowska gm. Gostynin.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia niezabudowanych nieruchomości stanowiących działki   nr 194/40 o pow. 0,0014 ha i nr 194/42 o pow. 0,0078 ha położone na terenie wsi Mysłownia Nowa gm. Gostynin z przeznaczeniem na realizację roszczenia z art. 231 Kodeksu Cywilnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin na rok 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru sołtysa sołectwa Mysłownia Nowa oraz wyznaczenia terminu i przewodniczącego zebrania.
20. Podjęcie uchwały w sprawie:  zmiany Uchwały nr 346/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 30.12.2021 r.  w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gostynin na lata 2021 – 2032”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Gorzewo, gmina Gostynin.
22. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i części wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin.
23. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin.
24. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały NR 448/XLIV/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
25. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów w Gminie Gostynin.
26. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Teodorowie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2022/2023.
27. Podjęcie uchwały w sprawie:  rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy drogi asfaltowej  nr 184 w miejscowości Białe.
28. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gostynin.
29. Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków z komisji.
30. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
31. Sprawy różne i wolne wnioski.
32. Zakończenie obrad 

                           Przewodnicząca Rady Gminy                      
                                  Renata Kędzierska 

Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Powiadom znajomego