W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Dowóz posiłków dla uczniów szkół na terenie Gminy Gostynin

Gostynin, dnia 09.12.2015r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 32
09-500 Gostynin
Tel. 024 236 07-77/ Fax. 024 236 07-76
www.gops.igostynin.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 32 przystępuje do ogłoszenia zapytania ofertowego na:

dowóz posiłków dla uczniów szkół na terenie Gminy Gostynin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020


Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro.

1. Przedmiot zamówienia: dowóz posiłków dla uczniów szkół na terenie Gminy Gostynin

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie
- Zespół Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku
- Zespół Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Solcu  
- Szkoła Podstawowa w Teodorowie
- Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie

2. Termin podpisania umowy 31 grudzień 2015r.

3. Termin realizacji zamówienia: 4 styczeń 2016r. do 31 grudzień 2016r.


4. Odbiór posiłków: Stołówka Szkolna przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku oraz ze Stołówki Szkolnej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu.

5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykonawca musi dysponować odpowiednim pojazdem przystosowanym do przewożenia posiłków, spełniającym wymogi sanitarno - epidemiologiczne; osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia (rozwożące posiłki), muszą posiadać aktualne badania lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością.

6.    W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą (załącznik nr 1) należy dostarczyć:

a) aktualny odpis z właściwego    rejestru    lub    aktualne    zaświadczenie  o wpisie do ewidencji    działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Oferenta – (załącznik nr 2);

c) Wykaz    osób,    które    będą    uczestniczyły w realizacji    zamówienia - rozwożące    posiłki, wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia lekarskiego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno - epidemiologicznych

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, zastrzega sobie prawo kontroli sanitarno  - epidemiologicznej pojazdu i wglądu do książki sanitarnej pojazdu oraz książeczki sanitarno – epidemiologicznej osoby uczestniczącej przy wykonywaniu zamówienia - rozwożąca posiłki - przed podpisaniem umowy, a także w trakcie realizacji zamówienia. Utrudnianie bądź uniemożliwianie kontroli i wglądu w dokumenty na żądanie będzie podstawą do nie podpisania umowy, jej wypowiedzenia, podobnie jak negatywny wynik kontroli.

8. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi / Usługodawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

10. Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 32, 09-500 Gostynin, lub przesłać ofertę wraz z załącznikami na adres poczty elektronicznej: gopsgost@wp.pl , włącznie do godziny 12ºº dnia 22 grudnia 2015r.

11. Ocena ofert zostanie dokona w dniu 23 grudzień 2015r.

12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

14. Zamawiający powiadomi o wyborze oferty wybranego Oferenta za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

15. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Anna Jastrzębska pod numerem telefonu (024) 236 07-76

Do pobrania:


- Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: Oświadczenie

Załączniki

Powiadom znajomego