W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Ogłoszenie o o zapytaniu ofertowym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku


                     Gostynin, 18.02.2016r.

RG.271.2.1.2016

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

Zamawiający – Gmina Gostynin Rynek 26, 09-500 Gostynin zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk, dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie „PRAWO BUDOWLANE” oraz przepisach wykonawczych.                                                            

W szczególności   zakres usługi  obejmuje :

1/    kontrolę jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z  przepisami techniczno - budowlanymi, normami  państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy oraz zasadami współczesnej wiedzy  technicznej,

2/    kontrolę zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,

3/   kontrolę ilości i wartości  wykonywanych robót przed odbiorem elementu lub przedmiotu umowy, w tym robót podlegających zakryciu lub zanikowych,

4/    kontrolę zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo - finansowym w zakresie terminowości ich wykonania,

5/    kontrolę prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

6/    kontrolę prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie w nich wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności, mające znaczenie dla oceny właściwego  wykonywania robót,

7/ przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placów budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,

8/  sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowania do zamawiającego o ich wykonanie,

9/    kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym,

10/  potwierdzanie gotowości do odbioru robót lub obiektu,

11/  uczestniczenie w czynności odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

12/ uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek,

13/ informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót,

14/ pomocy merytorycznej w przygotowaniu ewentualnie materiałów do postępowania przetargowego na roboty  (wraz z ewentualnym uczestnictwem w pracach komisji przetargowej, stosownie do ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami) ,

15/  merytoryczny udział w przygotowywaniu wniosków o płatność, adresowanych do instytucji współfinansujących inwestycje samorządowe,

16/ wizytowanie robót w okresie ich realizacji nie rzadziej niż raz w tygodniu, a na żądanie Zamawiającego w terminach dodatkowo przez niego wyznaczonych.

 

Ogólna charakterystyka zadania objętego  nadzorem  inwestorskim:

Zakres prac w ramach  zadania  pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” obejmuje

Zakres robót branży ogólnobudowlanej obejmuje w szczególności:

ü  docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą ( w tym również ściany fundamentowe i ściany poddasza);

ü  docieplenie stropodachu i częściowe poddasza wełną mineralną;

ü  wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej;

ü  obróbki blacharskie (w tym wykonanie podokienników zewnętrznych oraz obróbek ogniomurów)

Zakres robót branży elektrycznej obejmuje w szczególności:

ü  wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie energooszczędne LED;

ü  wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego;

ü  wykonanie instalacji zasilania kurtyn powietrznych oraz aparatów grzewczych na sali sportowej;

ü  przebudowa instalacji odgromowej;

ü  montaż tablicy elektrycznej w kotłowni do zasilania pomp i palnika kotła

Zakres robót branży instalacyjnej sanitarnej obejmuje w szczególności:

ü  przebudowa kotłowni (w tym: wymiana kotła, wymiana zasobnika c.w.u., wymiana zbiorników i instalacji paliwowej);

ü  wymiana przewodów instalacji c.o. oraz grzejników z doposażeniem w głowice termostatyczne i odpowietrzniki;

ü  montaż aparatów grzewczych na sali gimnastycznej

 

II. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:

1.      Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

a) osobą posiadającą  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

b)   osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych;

c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

Osoby, o których mowa wyżej muszą być członkami właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, a osoby które nie posiadają obywatelstwa polskiego muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania funkcji technicznych w budownictwie uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących w kraju swojego pochodzenia.

2.      Posiadania wiedzy i doświadczenia tj:

Warunek zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże iż; zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną usługę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego lub funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania polegającego na termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej o wartości robót co najmniej 1 000 000 zł brutto.

Na potwierdzenie warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie dołączonym do oferty stanowiącym załącznik nr 3.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy.

Zakończenie - z dniem zakończenia realizacji i rozliczenia zadania objętego nadzorem inwestorskim. Planowany termin zakończenia robót budowalnych: 31.10.2016r.

Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski.

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

V. SKŁADANIE OFERT.

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Gmina Gostynin, Rynek 26, 09-500 Gostynin, sekretariat w formie pisemnej  do dnia 26.02.2016r do godz. 10.00. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć:

Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.02.2016r. o godz. 10.15.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany z ofertą przez okres 30 dni.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Formularz oferty – załącznik nr 1;

2.    Wykaz osób – załącznik nr 2;

3.    Wykaz usług – załącznik nr 3;

4.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.    Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.

Załączone pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty są składane w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy, bez podania przyczyny.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Eliza Starczewska     - tel. 24 236 07 75

Małgorzata Wiland – tel. 24 236 07 75.

 

W załączeniu pomocniczo dokumentacja projektowa.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej;

Załącznik nr 2 - Wykaz osób;

Załącznik nr 3 - Wykaz usług;

Załącznik nr 4 - Wzór umowy;

Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa: Część 1 ;

                                                                       Część 2;

                                                                       Część 3;

                                                                       Część 4;

                                                                       Część 5.


Załączniki

Wykaz osób doc, 39 kB
Wzór umowy; doc, 64 kB
: Część 1 zip, 13.16 MB
Część 2; zip, 489 kB
Część 3 zip, 1.33 MB
Część 4; zip, 268 kB
Część 5 zip, 9.91 MB

Powiadom znajomego