Wójt  Gminy  Gostynin
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie gminy Gostynin w roku 2021

Nazwa zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Gostynin w roku 2021”, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 ze zm.) Informuję, że w otwartym konkursie ofert dotyczącym zadań z zakresu sportu  - „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Gostynin w roku 2021” w przewidzianym terminie wpłynęło 6 ofert. Cztery oferty spełniały wszystkie wymogi formalne i merytoryczne przyjęte w ogłoszonym konkursie. Dwie oferty nie uzyskały odpowiedniej ilości punktów oceny merytorycznej i tym ofertom nie przyznano dotacji.

Środki finansowe przeznaczone na wsparcie realizacji  zadań z zakresu sportu w roku 2021 wynoszą 80 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, biorąc pod uwagę realizację celu publicznego jaki zamierza osiągnąć Gmina Gostynin w zakresie rozwoju sportu podjąłem decyzję, aby środki finansowe w wysokości 80 000,00 złotych (słownie: osiemdziesięciu  tysięcy złotych) zostały przyznane w następujący sposób:Informacja dla klubów sportowych

Prosimy o dostosowanie zapisów  II, III, IV wniosku o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu finansowego do kwoty przyznanej dotacji  oraz o dostosowanie terminów realizacji projektu i dostarczenie dokumentów do Urzędu Gminy do dnia 10 marca 2021 r.    

W przypadku rezygnacji z dotacji prosimy o informację na piśmie.

Podpisanie umów pomiędzy Gminą Gostynin a klubami sportowymi nastąpi po uzupełnieniu dokumentacji i uzgodnieniu terminu. 

Termin przekazania dotacji zostanie określony w umowie. 

Po zakończeniu realizacji zadania kluby sportowe są zobowiązane do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego. Termin złożenia sprawozdania zostanie określony w umowie.

 

 Załączniki:

Sprawozdanie z wykonania zadania
Zarządzenie Nr 30.2021 - wyniki konkursu
Ogłoszenie konkursu
Regulamin punktacji
Powołanie komisji konkursowej
Regulamim pracy komisji
Klauzula inormacyjna