GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYNINIE
 
ul. Parkowa 32
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 76
Kierownik: Magdalena Dołęga tel.: 24 236 07 77
e-mail: gops@gminagostynin.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zwany „Ośrodkiem” działa na podstawie Uchwały Nr 16/II/1992 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 1992 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie jest teren gminy Gostynin. Ośrodek zatrudnia ogółem 14 pracowników, w tym:
- kierownik, główny księgowy
- 6 dyplomowanych pracowników socjalnych
- 3 pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
- 3 pracowników Działu Administracyjno-Ekonomicznego

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności:
- analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
- pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.).

1) Uchwała Nr 91/VIII/99 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

2)  Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

3) Uchwała Nr 109/IX/99 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie  oraz jednolitego tekstu tego Statutu.

Informacja dla Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gostyninie dotycząca ochrony danych osobowych

 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Gostyninie, realizacja zadań ustawowych Ośrodka oraz wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, jest Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gostyninie
   Miejsca zbierania i przetwarzania danych osobowych: 09-500 Gostynin, ul. Parkowa 32.

2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych. W tym zakresie może zwrócić się pisemne do Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w trybie art. 33 w/w ustawy.

 Załączniki:

statut