Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559).), zarządzam co następuje:
§1.
Powołuję Komisję ds. przeciwdziałania mobbingowi, zwaną dalej „Komisją”, do przeprowadzenia postępowania w sprawie zawiadomienia złożonego przez ośmiu pracowników Szkoły Podstawowej w dniu 19 kwietnia 2022 r., w
następującym składzie:
1)
Marzena Bulińska - sekretarz gminy,
2) Krzysztof Czerwiński – kierownik Referatu Spraw Obywatelskich,
3) Dorota Wrześniewska - inspektor ds. oświaty.
§2.
Działalność Komisji ulega zakończeniu po przekazania Wójtowi oceny sytuacji opisanej w zawiadomieniu.
§3.
Zasady pracy Komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Gostynin
/-/ Edmund ZielińskiZałączniki:

Zarządzenie 57.2022