Uchwała nr 231/XXXVII/2017
Rady Gminy Gostynin
z dnia 29 listopada 2017r.


w sprawie Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, poz.1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz.1909) Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje roczny „Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław LewandowskiZałącznik nr 1 do Uchwały nr 231/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r. - pobierz