1. Zatrudnienie na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
 
Urząd Gminy Gostynin uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, że w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.), Urząd Gminy Gostynin przyjmuje oferty kandydatów do pracy na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, tylko w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Gostynin.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r., poz. 108) jest obowiązkowe, natomiast podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wyżej wskazany jest dobrowolne.
W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Wójta Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, Gostynin w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji” .
 
 
2. Zatrudnienie na stanowiska pomocnicze i obsługi lub umowy na zastępstwo
 
Urząd Gminy Gostynin uprzejmie informuje, że osoby, które są zainteresowane zatrudnieniem w Urzędzie Gminy Gostynin na stanowiskach pomocniczych i obsługi lub na umowę o pracę na zastępstwo, zapraszamy do składania swojego życiorysu zawodowego podpisanego własnoręcznie oraz opatrzonego klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Wójta Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, Gostynin w celu przechowywania w bazie potencjalnych kandydatów do pracy dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji” oraz listu motywacyjnego na adres: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin z dopiskiem „Oferta na stanowisko pomocnicze i obsługi lub na zastępstwo ”.
 
Dokumenty aplikacyjne niepodpisane własnoręcznie i niezawierające klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oferty przesłane drogą mailową nie biorą udziału w rekrutacji.
 
Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Kandydaci do pracy” jest:
Wójt Gminy Gostynin
Urząd Gminy Gostynin
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.