Klauzula informacyjna
dla osób składających wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gostynin jest Gmina Gostynin z siedzibą  przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowana przez Wójta Gminy Gostynin, dane kontaktowe Administratora: aod@gminagostynin.pl.

2. Administrator  danych  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych, możesz się z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@gminagostynin.pl.

3. Twoje  dane osobowe  (imię, imiona, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, nr działek ewidencyjnych i ich obręb) będziemy przetwarzać w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie numeru porządkowego budynku, wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 3 będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:

a)    podmiotom, którym administrator udostępnia dane osobowe niezbędne do świadczenia usług na rzecz administratora na podstawie zawieranych umów,

b)    podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy wykonywanie zadań, np. w zakresie obsługi informatycznej,

c)    stronom postępowania z wyjątkiem innych organów publicznych, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.

5. Twoje dane będą przechowywane przez okres 25 lat.

6. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:

a)    dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  

b)    sprostowania danych,

c)    ograniczenia przetwarzania danych.

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.

8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jako organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Twoich danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą one przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię¬dzynarodowej