Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gminnymi osobami prawnymi są, poza gminą, gminne jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz inne osoby prawne, które mogą być tworzone przez gminę na podstawie ustaw.

Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności:

  • na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym – formalną podstawę nabycia mienia stanowią decyzje komunalizacyjne
  • przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy
  • przez przekazanie gminie mienia przez administracje rządową
  • w wyniku własnej działalności gospodarczej
  • przez inne czynności prawne
  • w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt. Wójt może udzielić upoważnienia do działania w tym zakresie zastępcy wójta samodzielnie lub wraz z inną osobą również upoważnioną przez wójta. Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty skarbnika gminy. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. Gminne osoby prawne decydują samodzielnie, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych.

Gminny zasób nieruchomości

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości stanowiące własność gminy z wyjątkiem oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub obciążonych prawem użytkowania.

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do kompetencji wójta, z uwzględnieniem wyłącznej kompetencji rady gminy do określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad przez radę wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za każdorazową zgodą rady gminy.

    Nieruchomości stanowiące własność gminy wg ewidencji

    geodezyjnej– stan na  dzień  1 styczeń 2003r.

1.Grunty gminy ogółem – 122 ha

2.Gminny zasób nieruchomości – 118 ha

3.Użytki rolne - 74 ha

  - grunty orne – 50 ha

  – łąki trwałe -4 ha

  – pastwiska trwałe- 7 ha

  – grunty rolne zabudowane -11 ha

4.Grunty zabudowane zurbanizowane – 17 ha

  - tereny mieszkaniowe zurbanizowane -1 ha

  - tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 9 ha

  - tereny komunikacyjne (drogi) -7 ha

5.Nieużytki – 2 ha

6.Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste - 4 ha

7.Drogi mające nieuregulowany stan prawny – 24 ha

           Według ewidencji księgowej

1.Grunty – 1 352 153,50 zł

2.Budynki mieszkalne - 544 450, 78 zł

3.Przystanki – 23 419,00 zł.

4.Budynki biurowe -167 800,43 zł

5.Budynki i budowle oświaty - 7724526,00zł

6.Inne budynki niemieszkalne – 711 806,77 zł

7.Budowle sportowe i rekreacyjne   - 182 811,37 zł

8.Obikty SW i kanalizacyjne - 13 876 796,73 zł.

9.Maszyny i urządzenia - 167 064,43zł.

10.Zespoły komputerowe – 207 547,70 zł.

11.Srodki transportu -173 313,31 zł.

12.Samochody specjalne OSP -185 832,70 zł.

13.Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie – 811 828,02 zł.

14..Pozostałe - 32 956,85 zł