GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Gostyninie

Adres:

ul. Parkowa 32

09-500 Gostynin

tel. 24 236 07 76

 

e-mail: gopsgost@wp.pl

Kierownik: Magdalena Dołęga

tel. 24 236 07 77


Informacja dla Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gostyninie
dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
   w  Gostyninie, realizacja zadań ustawowych Ośrodka oraz wypełnianie obowiązków wynikających
   z przepisów prawa, jest Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gostyninie
   Miejsca zbierania i przetwarzania danych osobowych: 09-500 Gostynin, ul. Parkowa 32.

2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
   w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż
   upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest
   obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich
   poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych. W tym zakresie
   może zwrócić się pisemne do Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w trybie art.
   33 w/w ustawy.

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: od godz. 7 30 do godz. 15 30

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zwany „Ośrodkiem” działa na podstawie Uchwały Nr 16/II/92 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 1992 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie jest teren gminy Gostynin. Ośrodek zatrudnia ogółem 14 pracowników, w tym:

  • kierownik,
  • główny księgowy, 

  • 6 dyplomowanych pracowników socjalnych,

  • 3 pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,
  • 3 pracowników Działu Administracyjno - Ekonomicznego 

 

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności:

  • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

  • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

  • pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.).

1) Uchwała Nr 91/VIII/99 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

2)  Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

3) Uchwała Nr 109/IX/99 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie  oraz jednolitego tekstu tego Statutu.