GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Gostyninie

Adres:

ul. Parkowa 32

09-500 Gostynin

tel. (024) 236 07 76

 

e-mail: gopsgost@wp.pl

Kierownik: Magdalena Dołęga

tel. (024) 236 07 77

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku: od godz. 7 30 do godz. 15 30

 

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zwany „Ośrodkiem” działa na podstawie Uchwały Nr 16/II/92 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 1992 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie jest teren gminy Gostynin. Ośrodek zatrudnia ogółem 12 pracowników, w tym:

 • kierownik GOPS

 • 5 dyplomowanych pracowników socjalnych

 • 6 pracowników obsługi ośrodka, w tym:

 • prawnik,

 • kasjer,

 • pracownik wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze,

 • informatyk,

 • specjalista do spraw zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

 • pracownik obsługi biurowej.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności:

 • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

 • pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64, póz.414, z późn. zm.).

1) Uchwała Nr 91/VIII/99 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

 2)    Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

3) Uchwała Nr 109/IX/99 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie  oraz jednolitego tekstu tego Statutu.