GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Gostyninie

Adres:

ul. Parkowa 32

09-500 Gostynin

tel. (024) 235-42-10

e-mail: gopsgost@wp.pl

Kierownik: Elżbieta Obszyńska

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku: od godz. 730 do godz. 1530

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zwany „Ośrodkiem” działa na podstawie Uchwały Nr 16/II/92 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 1992 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie jest teren gminy Gostynin. Ośrodek zatrudnia ogółem 12 pracowników, w tym:

 • kierownik GOPS

 • 5 dyplomowanych pracowników socjalnych

 • 6 pracowników obsługi ośrodka, w tym:

 • prawnik,

 • kasjer,

 • pracownik wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze,

 • informatyk,

 • specjalista do spraw zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

 • pracownik obsługi biurowej.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności:

 • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

 • pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64, póz.414, z późn. zm.).

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Świadczenia pomocy społecznej są udzielanie na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.

Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia pomocy społecznej powinny jednocześnie spełniać dwa kryteria:

 • Kryterium dochodowe określone w przepisach jako dochód na osobę lub osobę w rodzinie, obliczane dla każdego gospodarstwa, uzależnione od ilości osób w rodzinie. Jeżeli osoba lub rodzina nie posiada obliczonego dochodu, pomocy udziela się z powodu ubóstwa. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza:

 • na osobę samotnie gospodarującą - 461 zł

 • na pierwszą osobę w rodzinie - 418 zł,

 • na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat - 294 zł,

 • na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 210 zł.

Podane wyżej wysokości dochodów, obowiązujące od dnia l czerwca 2002r, zmieniają się w ciągu roku i są ogłaszane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w "Monitorze Polskim".

W niektórych przypadkach kryterium dochodowe nie ma zastosowania.

 • Kryterium dysfunkcji okoliczności, z powodu których udziela się pomocy społecznej (wystarczy wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych okoliczności):

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • alkoholizmu lub narkomanii,

 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaj i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.