Do podstawowego zakresu działania Biura Rady należy zapewnienie prawidłowej organizacji i sprawnego funkcjonowania Rady Gminy i jej komisji, a w szczególności: 

1. Realizacja zadań we współpracy z Przewodniczącym Rady Gminy w zakresie organizacji pracy Rady Gminy i  jej komisji, tj.

  a) przygotowania obrad sesji Rady, 

  b) przygotowania obrad stałych i doraźnych Komisji Rady, 

  c) opracowania projektów planów pracy i terminarzy sesji Rady Gminy oraz posiedzeń jej komisji, 

  d) sporządzania w uzgodnieniu z Przewodniczącym protokołu z sesji Rady Gminy i z Przewodniczącymi protokołów z posiedzeń komisji, 

  e) składania przez radnych oświadczeń majątkowych, 

  f) rozpatrywania skarg i wniosków będących w kompetencji Rady, 

  g) opracowania analiz, materiałów informacyjnych i sprawozdań dla potrzeb Rady Gminy i komisji w ramach kompetencji należących do Biura. 

2. Przekazywanie radnym bieżącej korespondencji. 

3. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy, interpelacji Radnych oraz wniosków i opinii komisji. 

4. Koordynacja działań związanych z rozpatrywaniem skarg na działalność Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych kierowanych do Rady Gminy oraz przygotowanie odpowiedzi na skargę po jej rozpatrzeniu przez Radę Gminy. 

5. Koordynowanie zadań w celu zapewnienia radnym wykonywania mandatu, poprzez organizowanie szkoleń i wyjazdów służbowych, spotkań klubowych radnych oraz dyżurów radnych. 

6. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie opracowywania projektów uchwał.

7. Terminowe przekazywanie uchwał do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

8. Terminowe przekazywanie do realizacji uchwał Rady Gminy.

9. Zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentów związanych z działalnością Rady i jej Komisji.

10.Przy załatwianiu spraw w korespondencji Biuro Rady używa symbolu ”BR”.